Получихме тревожен сигнал и се надяваме да е просто грешка в системите. Сайтът за радиоактивен мониторинг на Европейската Комисия дава близо две хиляди пъти повишение на радиационния фон на територията на Румъния в близост до Козлодуй. Местните са притеснени за посоката, на която ще го отнесат въздушните маси и дали има опасност за населението на България. Все още няма реакция на компетентните органи.

Това съобщи Meteo Balkans преди около 3 часа. Малко по-късно специалистите от сайта започнаха да успокояват изпадналите в паника хора:

Първо без паника! Данните са достъпни в сайта на Radioactivity Environmental Monitoring (emap.jrc.ec.europa.eu) и са официални. Дано стойностите тук са някакъв вид грешка или повреда на датчика! Възможно е при силните пориви на вятъра или падналите валежи да се е повредил.

Второ!

Единицата nSv/h се използва за измерване на нивата на радиационно излъчване и представлява "наносиверт на час" (nanosievert per hour). Това е мярка за ефекта на ионизиращата радиация върху живите организми. Сивертът (sievert) е международната единица за измерване на ефекта на ионизиращата радиация върху човешкото тяло.

Наносивертът (nSv) е единица, която представлява една милиардна част от сиверта. Използва се за измерване на относително НИСКИ нива на радиационно излъчване, като тези, които могат да се срещнат в околната среда.

Така че, когато видите стойност в nSv/h, това показва колко наносиверта радиационна доза се измерва за един час. Тези измервания се използват за оценка на радиационната безопасност в различни контексти, като например околна среда, работни места, ядерни инциденти и др. Обикновено фоновото е около 100-200nSv/h!

Все още официална информация от българските компетентни органи няма.

Повишеният радиационен фон категорично е фалшива новина