Във връзка с настъпилия пожароопасен сезон, рязкото повишаване на дневните температури и с цел предотвратяване на пожари в полски или горски масиви, от пловдивската дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обръщат специално внимание на следните факти:

През последния месец екстремно високите температури и последващото засушаване доведоха до възникването на мащабни пожари на територията на Канада, Турция и Кипър, при които са засегнати огромни горски площи, инфраструктура и бяха отнети човешки животи.

Само от началото на месеца до момента, на територията на област Пловдив са станали няколко пожара в масиви с житни култури, в резултат на които са унищожени над 700 дка посеви и частично е засегната горска територия. Статистиката показва, че възникнали в полски масиви пожари впоследствие се разпространяват и в горския фонд, като това води след себе си до големи материални щети.

През годините броят на пожарите в сухи треви, стърнища и отпадъци не само е устойчив, но и тревожно се увеличава. Въпреки забраната за палене на огън в сухи треви, отпадъци и стърнища и многобройните предупреждения от органите за Пожарна безопасност и защита на населението, продължават случаите на безконтролни запалвания  и небрежност при боравене с открит огън.

Имайки предвид горното, с цел недопускане на пожари в полски и горски масиви на територията на областта, РДПБЗН – Пловдив призовава за повишено внимание и отговорност от страна на всички физически и юридически лица, имащи отношение към жътвената кампания, както и от гражданите, посещаващи горски територии. В тази връзка акцент се поставя на следните правила за пожарна безопасност: 

- Забранено е паленето на сухи треви, стърнища, други растителни отпадъци и горими материали, както и паленето на огън на територията на горския фонд, освен на строго определените за целта места.

- Да не се изхвърлят неизгасени цигари и клечки кибрит в горите, стърнищата и местата със суха тревна растителност.

- Да не се използват съоръжения/машини и инструменти, иницииращи открит пламък на места със суха тревна растителност, в горите и в близост до площи с житни култури или ожънати масиви(стърнища) .

- Да се спазват стриктно предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност в горите и полските насаждения.
При забелязване на пожар или запалване на сухи треви, стърнища или други горими отпадъци, незабавно да се съобщава на (тел: 112) и  да се предприемат първоначални действия за пожарогасене с подръчни противопожарни уреди, с цел локализиране на пожара в началната му фаза. При липса на такива могат да се използват – земна пръст, пясък, тупалки направени от клони, лопати, съдове с вода и други.

- Пушенето и паленето на открит огън да се извършва на обезопасени места, отстоящи на разстояние най-малко на 50 метра от складиран фураж и на 100 метра от посевите;

- Не се допуска паркирането на превозни средства, нощуването им и извършването на ремонтни дейности покрай пътища, които минават покрай складиран фураж, покрай посевите и през тях.

- Не се допуска използването на огнестрелно оръжие, свещи, кибрит, факли и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки; 

При констатиране на нарушения на правилата за пожарна безопасност се прилагат административно-наказателни мерки и виновните лица се санкционират с глоби в размер от 200 до 2000 лева съгласно Закона за МВР.