До 1 лв. на корен ще бъде намалена таксата за добив на дървесината, повалена от снеголома, като поевтиняването се отнася само за процедурата за предоставяне на дърва за огрев за местното население, съобщиха от ръководството на Южноцентралното държавно предприятие в Смолян. Това е поредното намаление на цената и ще влезе в сила от началото на август. С по-ниската такса се цели да се ускори добиването и изнасянето на падналата дървесина от горите, останала след снежното бедствие през март миналата година. Горските експерти в Смолянско са обезпокоени от увеличаващите се площи, в които протичат процеси на съхнене на бял бор. Съхненето е предизвикано от вредителя корояд, а повишеното му разпространение се дължи и на останалата повече от една година в горите повалена дървесина.

Добити и изнесени от горите са около 262 хил. куб. метра от падналата от снеговете дървесина в Смолянска област, което е около 53 на сто от общото инвентаризирано количество, повалено в държавните горски територии, информират от ЮЦДП. От предприятието прогнозират, че до края на годината ще приключи планираният добив на снеголомната дървесина в преобладаваща част от стопанствата. Единствено на територията на Златоград този процес ще продължи и през следващата година, тъй като обемът на повалената дървесина в този район се равнява на плановете за добив за няколко години.

Проблемът със съхненето, причинено от корояди в горите е голям и обезпокояващ, коментира Панчо Дерменджиев, директор на Лесозащитна станция- Пловдив. Според експерти този проблем се изостря след периода на засушаване през 2012- 13 г. и допълнително се задълбочава от останалата в горите паднала дървесина след снеголома. Сигналите за съхнене на иглолистни дървета в района са се увеличили четирикратно за една година според лесоспециалисти. За засегнатите от корояд съхнещи дървета се прилага единствено сеч. Притеснително според горските експерти е, че съхненето засяга култури и гори, които са били залесени, за да се спрат процеси на ерозия.