Какви са правата на гражданите, ако полицай реши да ви спре за проверка и какви са задълженията на органа на полицията: Полицаят е длъжен да се легитимира: да покаже своята служебна карта или лична значка, за да знаете, че действително сте спрян от полицейски орган / а не от случаен човек, злоупотребяващ и лъжещ, че е полицай/ и за да бъдете информирани относно кой конкретно ви спира и какво работи в структурите на МВР.

Личната ви карта може да бъде изисквана в изрично изброени от закона случаи. Чл. 70 от Закона за МВР сочи в кои хипотези полицай и то след като се е легитимирал, може да поиска да удостоверите самоличността си:

ако сте лице, за което има данни, че сте извършили престъпление или някакво друго нарушение на обществения ред;

когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;

при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;

на контролен пункт, организиран от полицейските органи;

по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.

В никакъв друг случай, полицейски орган не може да ви разпореди да представите документ за самоличност.

Извън хипотезите по чл. 70 от ЗМВР, полицаят вече не действа като служител на МВР, а като обикновен гражданин,  толкова обикновен колкото аз и вие.

Ако полицай ви поиска личната карта с аргумент, че го прави, за да се осведоми за данните ви, че да знае кого да съди, че не знам си какво куче и какво било станало с него, че има друг повод, та било то че не се чувства фотогеничен или пък сте красива дама и той желае да разбере коя сте, този полицай действа противозаконно, нарушава чл. 70 от ЗМВР и етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, утвърден от със Заповед № 8121з-348 от 25 юли 2014 г. на министъра на вътрешните работи.

Самата Конституция на Република България забранява ограничаването на личната свобода и неприкосновеност /чл. 30 от КРБ/ и полицаят, който ви спира поради някаква си негова хрумка грубо не спазва на всичко отгоре и върховния закон на страната ни.

Накратко, спре ли ви орган на полицията за личната ви карта, без да е налице някой от случаите по чл. 70 ЗМВР, полицаят злоупотребява с власт.

Ако правата ви са нарушени и полицай е превишил служебните си права, вие имате право да подадете сигнал до Инспектората на МВР и до преките му началници, за да бъде образувано дисциплинарно производство срещу техния служител.

За всички вреди /имуществени и неимуществени/, които органът на МВР е причинил умишлено, можете да заведете дело, според конкретните особености на казуса – пред гражданския или наказателния съд.