Почти 220 000 лева са осигурени за област Русе чрез националния план за действие по заетостта за настоящата година.

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев председателства днешното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

По време на заседанието беше обсъдена и приета методиката за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели за включване в Регионалната програма за заетост през 2019-та година.

Целевите групи, към които е насочена програмата са безработни младежи до 29 годишна възраст с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети, безработни лица над 50 г., както и безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование, включително и от ромски произход. Програмата е ориентирана и към безработни лица с трайни увреждания, продължително безработни, а също и лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Програмата осигурява наемане на пълно или непълно работно време на желаещите за период от 3 до 6 месеца до края на настоящата 2019-та година, като работодателите е необходимо да финансират материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места.

Методиката за разпределение на средствата по общини е базирана на три ключови компонента, а именно средногодишно равнище на безработица в общината, в която се предлага разкриването на работни места за предходната година – с тежест 0,6; средногодишен брой регистрирани в Бюрата по труда безработни лица през 2018 г., както и потребности на работодателите от работна сила, заявени в Бюрата по труда, т.е. брой обявени в Бюрата по труда свободни работни места отново за предходната година. Делът на последните два компонента е съответно по 0,2.

В Националният план за действие по заетостта за област Русе са разпределени 219 910 лв., което е с 44 132 лв. повече от измината година.

С този бюджет се очаква да бъдат разкрити 54 работни места на 8-часов или 74 на 6-часов работен ден в региона.