На 26 юни 2019 г., от 10:30 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе откриваща пресконференция, на която Община Бяла обяви началото на проект „SoBy – Подобрена координация и социални политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“.

Той е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния–България 2014-2020 г. 

Общата допустима стойност на проекта е 1 081 938,54 евро, от които 919 647,75 евро са от Европейския фонд за регионално развитие.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

От румънска страна партньор по проекта е Комуна Градинари.

Зам. кметът на Община Бяла, г-н Атанас Ангелов, поздрави присъстващите, приветства гостите от Комуна Градинари, припомни, че това не е първият им общ проект, и че е убеден в предстоящата им ползотворна съвместна дейност в реализацията на настоящия проект. Особеното в него, изтъкна той, е че координираните социални услуги са насочени към една важна група хора и за двете държави, а именно - възрастните хора в трансграничния регион Румъния-България.

Зам. областният управител на Област Русе, г-н Валентин Колев, в приветствието си подчерта, че Община Бяла и Комуна Градинари винаги могат да бъдат давани като пример за приятелско сътрудничество между две местни власти от трансграничния регион и за това е сигурен в успешното реализиране и на този съвместен проект.

Г-н Григор Григоров, директор на дирекция „Обща администрация“ и ръководител на проекта, представи на присъстващите основната цел, целевите групи, дейностите и очакваните резултати по проекта. Той изтъкна, че както целта, така и дейностите по проекта, са насочени към подобряване координацията между Община Бяла и Комуна Градинари в усилията им за подобряване на тяхната ефективност в областта на социалните услуги и по-специално в областта на услугите, предоставяни на възрастните хора.

На събитието присъстваха екипите за управление на проекта, представители на различни институции на държавната и местна власт, неправителствени организации и други заинтересовани страни.