Текущата и капиталова сметка на държавата за септември е положителна и възлиза на 369.9 млн. евро при излишък от 585.9 млн. евро за септември 2017 г., сочат данните на Българската народна банка, предаде БТА. За януари - септември 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2559.3 млн. евро (4.8 на сто от очаквания БВП) при излишък от 3935.7 млн. евро (7.6 на сто от БВП) за януари - септември 2017 г.

За септември 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 312.7 млн. евро при излишък от 568.9 млн. евро за септември 2017 г. За първите девет месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 2116.1 млн. евро (4 на сто от очаквания БВП) при излишък от 3597.4 млн. евро (7 на сто от БВП) за януари - септември 2017 г. Търговското салдо за септември 2018 г. е отрицателно в размер на 80.5 млн. евро при излишък от 143.3 млн. евро за септември 2017 г.

За януари - септември 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 2030.4 млн. евро (3.8 на сто от БВП) при дефицит от 194.3 млн. евро (0.4 на сто от БВП) за същия период на 2017 г. През септември износът на стоки е 2419.3 млн. евро, като се повишава с 62 млн. евро (2.6 на сто) в сравнение с този за септември 2017 година. За януари - септември 2018 г. износът е 19 747 млн. евро (37.4 на сто от БВП), като намалява със 170.9 млн. евро (0.9 на сто) в сравнение с този за същия период на 2017 г. Вносът на стоки за септември 2018 г. е 2499.8 млн. евро, като нараства с 285.9 млн. евро (12.9 на сто) спрямо септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. вносът е 21 777.4 млн. евро (41.3 на сто от БВП), като се увеличава с 1665.2 млн. евро (8.3 на сто) спрямо същия период на 2017 г.

Салдото по услугите е положително в размер на 366.1 млн. евро при положително салдо от 360.2 млн. евро за септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. салдото е положително в размер на 2937.6 млн. евро (5.6 на сто от БВП) при положително салдо от 2583.5 млн. евро (5 на сто от БВП) за същия период на 2017 г. Капиталовата сметка за септември е положителна в размер на 57.2 млн. евро при положителна стойност от 17.1 млн. евро за септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. капиталовата сметка е положителна - 443.2 млн. евро (0.8 на сто от БВП), при положителна стойност от 338.3 млн. евро (0.7 на сто от БВП) за януари - септември 2017 г. Финансовата сметка за септември 2018 г. е положителна в размер на 230.8 млн. евро при положителна стойност от 347.8 млн. евро за септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. финансовата сметка е положителна - 2250.2 млн. евро (4.3 на сто от БВП), при положителна стойност от 2154.6 млн. евро (4.2 на сто от БВП) за същия период на 2017 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за първите девет месеца на годината, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 826.4 млн. евро (1.6 на сто от БВП ), като е по-голям със 17.8 млн. евро (2.2 на сто) спрямо този за същия период 2017 г. През септември 2018 г. той е положителен - 119.9 млн. евро, при отрицателен от 3.5 млн. евро за септември 2017 г. По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - септември 2018 г. е положителен и възлиза на 303.7 млн. евро, при положителна стойност от 286.8 млн. евро за януари - септември 2017 г. През септември 2018 г. той възлиза на 31.1 млн. евро, при 67.6 млн. евро за септември 2017 г.