Европейската комисия призова България и още 10 държави от ЕС да приложат изцяло директивата за енергийната ефективност. Белгия, България, Кипър, Чехия, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия следва да осигурят цялостно въвеждане на законодателния акт. Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да постигнат икономии на енергия от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 година. Те трябва да направят това чрез използване на схеми за задължения за енергийна ефективност и/или други целенасочени политически мерки за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, сградите и транспорта. Директивата трябваше да бъде въведена в националното законодателство до 5 юни 2014 година. ЕК е изпратила днес мотивирани становища до Белгия, Кипър, Чехия, Испания, Финландия, Литва, Люксембург и Полша. Комисията е установила неточности при въвеждането в националното законодателство в България, Унгария и Португалия, които са разгледани в изпратените днес допълнителни мотивирани становища. Еврокомисията продължава да следи изпълнението на директивата и в бъдеще ще разгледа всички евентуални проблеми. Държавите от ЕС разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Еврокомисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да поиска налагането на финансови наказания.   /БТА/