Футболен клуб Левски ще увеличи капитала си с 13 милиона лева. Това става ясно от публикувано съобщение в сайта на клуба във връзка с предстоящото Общо събрание на акционерите. Очаква се на него официално да бъде осъществена смяната на собствеността на клуба. Общото събрание ще се проведе на 23-и ноември от 11 часа в НДК в София. Публикуваме пълното съобщение на официалния сайт на "сините": До Aкционерите в „Професионален футболен клуб Левски” АД, гр. София ПОКАНА относно редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Професионален футболен клуб Левски” АД, гр. София Уважаеми госпожи и господа, На свое заседание, проведено на 09.10.2015г. в гр. София, Управителният съвет на „Професионален футболен клуб Левски” АД (по-долу наричано „Дружеството” или „ПФК Левски АД”), вписано в Търговския регистър с ЕИК 121660936, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Подуяне”, ул. “Тодорини кукли” № 47, стадион “Георги Аспарухов”, свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството (по-долу “ОСА”), което ще се проведе на 23.11.2015г. (понеделник), от 11.00 часа, в Зала № 3 на Националния дворец на културата (НДК) с адрес: гр. София, 1463, пощад „България“ № 1, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Доклад на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2014г. Предложение за решение:ОСА приема доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2014г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.; 4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015г. Предложение за решение: ОСА избира предложения от Управителния Съвет одитор (специализирано одиторско предприятие) за регистриран одитор на Дружеството за 2015г.; 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2014г. и попълване на фонд “Резервен”. Предложение за решение: Поради липса на печалба за 2014г., ОСА не взема решение за разпределяне на печалбата и попълване на фонд “Резервен” за 2014г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2014г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2014г.; 7. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема предложението на акционерите за промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството; 8. Приемане на решение за отпадане на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ на предимството на акционерите на “Професионален футболен клуб Левски” АД по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, всеки от тях да придобие част от акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението. Предложение за решение: ОСА приема решение за отпадане на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ на предимството на акционерите на “Професионален футболен клуб Левски” АД по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, всеки от тях да придобие част от акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението; 9. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, по реда на чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 от ТЗ, под условие новите акции да се закупят (придобият) от определено лице на определена цена. Предложение за решение: На основание чл. 193 и чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, ОСА приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 30 669 974 (тридесет милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева на 43 669 974 (четиридест и три милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева, чрез издаване на нови 13 000 000 (тринадесет милиона) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев. На основание чл. 195 от Търговския закон капиталът се увеличава под условието, че новоиздадените акции се придобиват по тяхната номинална стойност от нов акционер, поради което на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон останалите акционери не упражняват правото да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличаването; 10. Промени в Устава на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема предложенията на акционерите за промени в Устава на Дружеството; 11. Разни. Регистрацията на акционерите за участие в ОСА ще започне в 10:00 часа на посочените по-горе дата и място. При липса на кворум ОСА ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 14.12.2015г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. Съгласно Устава на Дружеството всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на горепосоченото ОСА. Съгласно чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, могат да вземат участие в работата на ОСА без право на глас по решения, с изключение на тези по т.8 и 9 от дневния ред на ОСА, по които ще участват в гласуването, което ще бъде извършено по класове. С настоящата Ви каним да участвате в работата на горепосоченото ОСА. С уважение,   Константин Баждеков Изпълнителен директор и представляващ “ПФК Левски” АД