Мъртва риба във водите на река Чепеларска са открили при проверка от РИОСВ Пловдив, съобщиха от институцията. След сигнал от жители на с. Катуница е сформиран екип от експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ на ИАОС и БДИБР –  Пловдив и извършена проверка на място.

На място са измерени показателите: рН – 7,12; разтворен кислород – 6,5 мг/л, ел. проводимост – 1735 µS/сm. Взета е  проба вода от реката за изследване за наличие на метали.

Водата в р. Чепеларска е измерена в участъка преди заустването й в  промишлен канал на КЦМ АД, довеждащ отпадъчните води от КЦМ АД и „Агрия“ АД, при което е констатирано, че коритото на  реката е сухо. Това показва, че оттока на реката в този участък се формира основно от отпадъчните води на двете дружества.

При проверката са взети проби от точките на заустване на производствени води на КЦМ АД и „Агрия“ АД.

Извършен е оглед на  р. Чепеларска на моста при Кемера, където не е установено наличие на мъртва риба в реката. Взета е водна проба за изпитване.

Евентуален причинител на замърсяването може да е и нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води или химикали от неустановен източник, поради което проверките на РИОСВ – Пловдив ще продължат до установяване на източника на замърсяване.

Преценката за състоянието на водния обект (р. Чепеларска) ще бъде извършено от Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ – Пловдив, съгласно правомощията по Закона за водите.

След получаване на резултатите от анализите и установяване на причината за замърсяването на нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите.