Точно 11 работни дни остават до края на годината. И наред с търсенето на Коледни подаръци за близките, сега е моментът да намалим данъците върху доходите си за изтичащата година като направим доброволни вноски за пенсия и здраве или сключим застраховка "Живот". До 10% от годишния си облагаем доход гражданите могат да намалят с лични доброволни вноски за трета пенсия, обяснява "Стандарт".
 
Като върху вноските в частен пенсионен фонд не се плащат данъци. С още 10% облагаемият годишен доход може да се намали с вноски във фондове за здравно осигуряване или със сключването на застраховка "Живот". Ако се използват и двете облекчения и се направят вноски за доброволна пенсия и в здравен фонд (застраховка "Живот"), може да се спестят общо 20% от дължимия данък върху годишните доходи. Например, ако за 2015 г. имате доходи в размер на 15 000 лв. можете да дадете 1500 лв. в пенсионен и 1500 лв. в здравен фонд като така ще спестите общо 300 лв. данъци.

Облекчението се ползва с подаване на годишна данъчна декларация за доходите в срок до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден). Но самите лични вноски трябва да са направени до края на настоящата година за да важат за получените доходи през 2015 г. Годишна данъчна декларация са задължени да подават всички, които през 2015г. имат доходи извън работната си заплата. Но дори и хората, които получават само трудови възнаграждения, трябва да подадат формуляра, ако искат да ползват някакво облекчение.

Личните вноски в частни пенсионни фондове са много добър начин да се пестят пари за старини, защото печелите по две направления. Първо до 10% от годишния доход можете да вложите в пенсионен фонд и за тази сума няма да плащате данъци. Ако текущо през 2015 г. работодателят ви е удържал всички дължими налози, с подаване на данъчна декларация в началото на 2016 г. от Националната агенция за приходи ще ви върнат част от платения през тази година данък върху доходите. Вторият източник на печалба при спестяване в пенсионен фонд е доходността, която реализират дружествата от инвестициите на средствата ви. Доходността на повечето пенсионни фондове през последните години изпреварва лихвите по влоговете, които вече са доста ниски и в повечето банки да под 1%. Допълнително лихвите по банковите влогове се облага с данък от 8%. Така спестяването в пенсионни фондове често се оказва по-изгодно от банковите депозити. Единственият недостатък е, че ако искате да изтеглите натрупаните средства във фонда преди да се пенсионирате, ще трябва ви удържат спестения данък от 10% при внасяне на парите.

Освен пестенето на данъци, внасянето на пари в частен здравен фонд ви носи и сигурност, че ще получите качествено лечение, ако ви се наложи. Огромното разнообразие от застраховки "Живот" пък предлага варианти и комбинации на покриване на разходи за лечение и обезщетения за загуба на трудоспособност, а някои полици са съчетани и със спестовен елемент.

Дарения намаляват налозите до 65%

Данъците върху доходите от 2015 г. може да се намалят и с дарения, но те също трябва да бъдат направени до края на декември. А най-подходящото време да се помогне на нуждаещите се е именно времето преди Коледа. Данъците може да се намалят, като до 5% от годишния доход се дарят на здравни заведения, институции за предоставяне на социални услуги, детски ясли, училища и университети.

До 5% от годишния доход може да се дарят и на регистрирани в страната вероизповедания, комуни на наркозависими, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, Българския Червен кръст, читалища, УНИЦЕФ, както и на неправителствени организации, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. С тези дарения се намалява размерът на годишния облагаем доход и така реално се пестят данъци. Дължимите налози може да бъдат намалени и с дарения за култура в размер до 15% от годишния доход. В полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция" може да се дадат до 50% от годишния доход.

Но общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от годишния доход. Облекчението се ползва с подаване на годишната данъчна декларация в началото на 2016 г. Към декларацията трябва да се приложи договор за дарението и бележка от банката за превеждане на парите (или приемно-предавателен протокол, ако парите се дават в брой). Ако се даряват предмети, за стойност на дарението се приема цената им. Но ако вещите са употребявани - то за стойност на дарението се взима пазарната им цена.