Кметът на район „Централен" Георги Стаменов подписа договор за финансиране в размер на 14950 лв. без ДДС от Агенцията за хората с увреждания за реализирането на проект „Професионална интеграция чрез осигуряване на достъпна среда и оборудвани работни места за лица с увреждания в обичайната им работна среда”. Проектът е един от представените 18 в Агенцията за хората с увреждания по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

Бюджетът на проекта е предвиден за осигуряване на достъпна среда в административната сграда на Район „Централен” – Община Пловдив, ул. Хр. Г. Данов” № 39, чрез монтиране на стълбищна платформа на централния вход на сградата. При реализацията на обекта ще се осигури достъпна среда не само на  работещите служители с увреждания в двгателния апарат но и на граждани с трайни увреждания, които посещават администрацията на Район „Централен“.

Оборудване на едно работно место чрез закупуване и монтаж на модерно мултифункционално копирно устройство се цел подобряване и облекчаване на основните дейности в трудовата реализация на хора с трайни увреждания, работещи в администрацията на Район „Централен” – Община Пловдив и повищаване качеството на изготвената документация, предоставяна на обслужваните граждани.