ВКС остави в сила решението на САС, с което е потвърдена оправдателната присъда на СГС по делото срещу Александър Томов и др. за длъжностно присвояване, съобщиха от съда.

С акта на САС е потвърдено оправдаването на подсъдимите по следните обвинения: за Александър Томов и Александър Гарибов – за това, че при продължавано престъпление, в съучастие като съизвършители и в качеството им на длъжностни лица, присвоили 3 490 000 евро, нареждайки преводи от сметката на ПФК ЦСКА АД в полза на „Креди Суис Солюшън Партнерс” АД; за Александър Томов, Иван Иванов и Божко Бонев – за това, че при продължавано престъпление, в съучастие и в качеството им на длъжностни лица, присвоили недвижими имоти и съоръжения (хвостохранилище и общежитие), собственост на „Кремиковци” АД, на обща стойност 29 330 973,77 лв., прехвърляйки собствеността върху тях на „Вертекс имоти” ЕООД без да са заплатени.

ВКС приема, че касационният протест е неоснователен. Всички съществени обстоятелства по разпореждането със средства от кредитната сметка на ПФК ЦСКА АД от Томов и Гарибов, са били изяснени обективно, последователно и с нужната пълнота от СГС и от САС. Безспорно е било установено, че прякото предназначение на кредитната линия в „Интернешънъл асет банк” АД е било за оборотни средства на ЦСКА, но също толкова безспорни са и констатациите, основани върху точен и всеобхватен анализ на доказателствената съвкупност, че отпускането на траншове е било в зависимост от предоставеното обезпечение от „Финметалс холдинг” ЕАД, като именно с паричните средства на това дружество е бил погасен кредитът на ЦСКА в посочената банка.

В мотивите на ВКС пише, че инстанциите по същество правилно са приели, че извършените преводи не са били без основание, а в изпълнение на сделката за закупуване на акциите на ЦСКА, което не е било тайна за управителните органи. Разпореждането с част от кредитните средства не е било съобразно тяхното формално предназначение – за оборотни средства, но това само по себе си, а и обсъдено в контекста на цялата схема по придобиването на акциите на клуба, не може да се разглежда като присвоително престъпление.

Според върховните съдии внимателният прочит на мотивите както на първата, така и на въззивната инстанция, не оставя никакво съмнение, че поставените от обвинението въпроси, свързани със сделките за хвостохранилището и общежитието, са били обсъдени и разрешени по надлежен процесуален начин, поради което няма място за споделяне на тезата за допуснато процесуално нарушение. Подробно е изяснено, че при тези сделки управителните и надзорни органи на „Кремиковци” АД са провели процедура и са взели решение за продажбата на неоперативни дълготрайни активи, в които са включили и въпросните хвостохранилище и общежитие. В закона липсва правна формулировка кой имот е оперативен или не, поради което за собственика не съществува ограничение да определи свой имот като неоперативен.

В решението на ВКС се подчертава, че най-същественото и което упорито е било пренебрегвано от обвинителната власт е, че макар формално изповяданите сделки да са били за продажба на двата имота, то с оглед подробно обсъдените от инстанциите по същество доказателства, крайната им цел е била същите имоти да послужат като вид обезпечение за заплащане на последната вноска за придобиване на акциите на ПФК ЦСКА АД. Съдебният състав на ВКС не споделя твърдението в протеста за осъществено от подсъдимите безвъзмездно прехвърляне на активи в нарушение на взетите решения на управителните органи на „Кремиковци” АД.

„Използваните нестандартни способи за уреждане на търговските отношения относно закупуване на акциите на ПФК ЦСКА АД не дават основание да се счита, че в случая е извършена престъпна дейност, попадаща в обхвата на чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201 от НК” – категорични са върховните съдии.