"Във връзка с притесненията на родители, че целта е да им се отнемат права, категорично заявявам, че отнемане на права на родителите не се предвижда нито в оттегления проект на Стратегия за детето, нито в законодателството". Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на парламентарния контрол в петък, предаде БТА, цитирани от NOVA.

Министърът подчерта, че не само че няма Стратегия за детето с времеви хоризонт 2019 - 2030 г., срещу която се протестира, но към момента няма и актуален проект на такъв документ, който да бъде обект на обществено обсъждане. "В министерството не се работи и по разработването на Закон за детето и на друг закон в областта на правата на децата", каза още Петков.

 

"Позициите, действията и мерките на МТСП винаги са били в съответствие с конституционния принцип, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата", заяви Петков.

 

Той отбеляза, че по никакъв начин на ниво законодателство и стратегически документи не се допуска или предвижда разширяване на правомощията на държавните служители спрямо семействата, отнемане на деца или отнемане на права. "Напълно неоснователни са и притесненията, че държавните органи ще отнемат деца при фалшиви сигнали", каза Петков.

 

По думите му подобни твърдения показват недобро познаване на действащото от много години законодателство в България в областта на закрилата на децата. Пример за това е непознаването на действащата от 2003 г. норма в Закона за закрила на детето за задължението за съдействие, съгласно която "лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", ДАЗД и МВР", каза Петков. Той допълни, че същото задължение има и всеки, на когото това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. "Това е норма, действаща от 16 години и не е въведена с последните промени в Закона за закрила на детето", припомни Бисер Петков.

 

"Във връзка с действията на социалните работници при подаден сигнал за дете в риск, трябва да се има предвид, че тяхното задължение да проверяват всеки сигнал също не е ново", каза още Бисер Петков.