Изнасяйки се тихо от спалнята на графинята, поручик Ржевски излязъл на балкона, привел се, скочил върху седлото и така се понесъл по пътя, че ни се чул, ни видял. Пробягвайки два километра, той замислено се спрял:
- Майко честна, а конят къде е?
Силно псувайки, Ржевски заподскачал обратно.