Срокът за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 г. е 31.10.2016 г. Това припомнят на гражданите от общинската дирекция „Местни данъци и такси“ в Пловдив.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

 РАЙОН                                         АДРЕС                                              РАБОТНО ВРЕМЕ

 

             „ЦЕНТРАЛЕН”                   ул. „Радецки” №18А                                                08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                             бул.”Македония” №73А                                          08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                        ул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                   08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                         ул.”Вечерница”№ 1А                                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                         ул.”Лев Толстой” №2                                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                           бул.”Освобождение” № 63                                      08.30 ч. – 17.00 ч.

 

  • Безкасово по банкова сметка на Община Пловдив:

I B A N:BG53 IORT 737584020 20000

БАНКА:ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД - КЛОН ПЛОВДИВ

Код за вид плащане

Данък върху недвижимите имоти                                                      442100

Такса за битови отпадъци                                                                 442400

Данък върху превозните средства и лихви                                       442300

 

 

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276913; 032/276922; Отдел „Приходи”: 032/276942; 032/276946; 032/276947; 032/276948; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276932; 032/276935,

както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg