Правителството одобри план за управление на Природен парк „Персина“. Документът е изготвен на базата на съвременни и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии. Основното му предназначение е да осигури постигането на целите на природния парк за опазване и поддържане на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, осъществяване на научни, образователни и рекреационни дейности, както и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население.На основа на анализ на състоянието на живата и неживата природа планът определя главните цели на управление, функционалното зониране на територията и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години.

С приемането му ще се постигне значителен обществен ефект не само в областта на опазване на биологичното разнообразие, а и в посока на развитие на екологичния туризъм, прилагане на устойчиви практики в горите и селското стопанство, привличане на донори и повишаване на социалния статус на местното население в pегиона на Природния парк. Ще се изпълняват и изискванията на европейското законодателство в сектор „Защита на природата“, както и на международни конвенции в тази област, по които Република България е страна.

Природен парк „Персина“, разположен на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на Свищовско-Беленската низина, е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров – Персин, дал името на природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела

Правителството одобри становища по две конституционни дела. Конституционно дело №9/2015 е образувано по искане на 57 народни представители за установяване на противоконституционност, несъответствие с общопризнати норми на международното право и с международни договори, по които България е страна, на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения. Текстовете се отнасят до възможност за несключване на договор с изпълнител на медицинска помощ с всички лечебни заведения.

Като излага съответните аргументи, Министерският съвет смята искането за необосновано и неоснователно, поради което следва да бъде отхвърлено.

Конституционно дело 10/2015 е образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Атакуваните текстове се отнасят до правата на адвоката и адвоката от Европейския съюз, с които се създава възможност да се реализира проверка на дейността на магистратите, разследващите органи и административните органи във връзка с неоказване на дължимо уважение и съдействие на адвоката.

Правителството излага аргументи, с които обосновава, че искането на главния прокурор е неоснователно и съответните членове от Закона не следва да бъдат обявени за противоконституционни.

Правителството прие доклад за изпълнението през януари на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 31 януари на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Планът включва 242 мерки, като от общо 61 със срок на изпълнение през януари са изпълнени девет мерки. Неизпълнените представляват 85,2% от планираните. Традиционно през първия месец на годината процентът на неизпълнение е по-висок, което се дължи основно на прехвърлените неизпълнени мерки от Плана за предходната година, за които се залага срок за изпълнение до 31 януари.

Тринадесет от неизпълнените мерки са свързани със започнали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Двадесет от неизпълнените мерки са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане. От тях 12 са внесени в 43-ото Народно събрание.

Правителството възложи на министрите съобразно тяхната компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на забавените мерки.

Бюджетната позиция на България за 2015 г. отчита по-голямо от планираното подобрение, благодарение на доброто изпълнение на приходите

Правителството одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2015 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за 2015 г. са в размер на 32 205,1 млн. лв., или 101,8% спрямо актуализираните годишни разчети. Съпоставено с 2014 г., приходите и помощите нарастват с 2 796,0 млн. лв. (9,5%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 828,6 млн. лв. (7,9%), неданъчните приходи – с 245,1 млн. лв. (7,1%), а постъпленията от помощи (основно възстановени средства от Европейската комисия) – със 722,3 млн. лв. (24,7%). Отнесени към брутния вътрешен продукт, приходите и помощите по консолидираната фискална програма нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. на 37,5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) по КФП възлиза на 24 856,4 млн. лв., или 100,5% спрямо актуализираните разчети, а съпоставено с първоначалните разчети към ЗДБРБ за 2015 г. изпълнението е 103,5 на сто. В групата на данъчните приходи ръст спрямо предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен той е при постъпленията от косвени данъци, социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 4 591,7 млн. лв., което е с 315,8 млн. лв. (7,4%) повече в сравнение с предходната година, като основен принос за това имат постъпленията от корпоративен данък и от данъци върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 12 450,5 млн. лв., като съпоставено с предходната година нарастват с 969,7 млн. лв. (8,4%). Постъпленията от ДДС са в размер на 7 740,0 млн. лв. и спрямо 2014 г. нарастват с 475,6 млн. лв. (6,5%). Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.12.2015 г. е в размер на 128,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4 525,0 млн. лв., като спрямо 2014 г. нарастват с 12 на сто. Постъпленията от мита са 159,0 млн. лв. и бележат ръст от 3,8% спрямо 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 867,7 млн. лв. и нарастват с 5,5% спрямо 2014 г. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 946,5 млн. лв., като съпоставено с предходната година нарастват със 7,7 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 3 705,0 млн. лв., което представлява 102,4% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 3 643,7 млн. лв., което представлява 110,2% спрямо годишния разчет.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2015 г. възлизат на 34 678,0 млн. лв., което е 100,4% спрямо годишните разчети. Съпоставено с предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 2 196,0 млн. лв. (6,8%). В структурно отношение най-значителен е ръстът при капиталовите разходи, които нарастват с 1,9 млрд. лв. в номинално изражение. Това се дължи основно на по-високите инвестиционни разходи по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство“ през последната година за финализиране на разплащанията по проектите, съфинансирани от ЕК за програмния период 2007-2013 г.

Нелихвените разходи са в размер на 33 033,0 млн. лв., което представлява 101,1% спрямо годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2015 г. са в размер на 26 190,4 млн. лв. (99,8% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6 842,7 млн. лв. (106,6% спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 698,6 млн. лв. или 80,1% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“, оценен по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010) се очертава да бъде свит под 2,5% от прогнозния БВП, каквито бяха предварителните прогнози в края на 2015 г. Съпоставено със заложената цел за 2015 г. в Конвергентната програма на Република България 2015-2018 дефицитът да не надвиши 2,8% от БВП, се очаква по-голямо от планираното консолидационно усилие за 2015 година, което потвърждава следваната последователна политика за постепенно свиване на дефицита в средносрочен план. Този резултат е изключително важен, тъй като изпълнението на бюджета беше изправено пред сериозни предизвикателства, свързани основно с успешното финализиране на проектите по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство“ за програмния период 2007-2013 г. Благодарение на активните мерки на приходните администрации за повишаване на събираемостта на приходите, през изминалата година се отчита номинален ръст на приходите по КФП от 2,8 млрд. лв. спрямо 2014 г., като основната част от него (2,1 млрд. лв.) – при данъчните и неданъчните постъпления по националния бюджет. Подобрението на параметрите по приходите позволи да бъде посрещнат натиска от страна на разходите, свързан основно с европейските програми и фондове, вкл. националното съфинансиране, и недостига за финансиране на някои бюджетни системи, без да се допусне влошаване на бюджетното салдо спрямо заложената фискална цел.

Дефицитът по консолидираната фискална програма за 2015 г. на касова основа е в размер на 2 472,9 млн. лв. (2,9% от прогнозния БВП). Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2 195,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 277,8 млн. лева. За сравнение – за 2014 г. бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 3 072,9 млн. лв. (3,7% от БВП), т. е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 0,8 процентни пункта.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2015 г. е 7,9 млрд. лв., в т. ч. 6,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.

МОСВ предоставя 15 млн. лв. на Националния доверителен екофонд за енергийна ефективност

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще предостави за управление на Националния доверителен екофонд 15 млн. лв. Това става с решение на кабинета, определящо реда и начина за разходване през 2016 г. на преходен остатък по валутна сметка на МОСВ, постъпил в бюджета на ведомството до 31 декември 2012 г.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на общински или държавни обекти в рамките на Инвестиционната програма за климата и за насърчаване използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции, с което се цели да се повиши качеството на атмосферния въздух.

Реализацията на проектите ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове, ще създаде трудова заетост в малки населени места, ще намалеят и разходите на общини за отопление и осветление на детски градини, училища, болници и др.

ОП „Добро управление” ще финансира възнагражденията на служителите, които осъществяват функции по управлението на средствата от ЕСИФ

Възнагражденията за служителите от всички структури и звена, които осъществяват функции по управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), ще бъдат финансирани по линия на техническата помощ на Оперативна програма „Добро управление”.

Правителството прие промени в Постановление №119 от 2014 г. относно правилата за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовата рамка 2014-2020 г.

Постановлението обхваща всички допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” на ОП „Добро управление”. Промените подпомагат успешното изпълнение на оперативната програма, като осигуряват подкрепа на всички допустими бенефициенти по програмата.

Правителството предостави имоти на общини, читалища, сдружения и болници

Правителството прехвърли на община Ветово, област Русе, масивна триетажна хижа в местността „Шумница”. Тя ще бъде използвана за бъдещи инвестиции с оглед необходимостта на местното население от място за отдих и развлечения.

Община Стара Загора получи от Министерството на отбраната поземлен имот в кв. „Казански“ от 40,6 дка, застроен с 25 сгради. Терените ще бъдат използвани за изграждане на площи за спорт, отдих и атракциони.

С друго решение – за учредяване безвъзмездно право на ползване, Народното читалище „Бъдеще за Ловеч 2009“ в Ловеч получи къщата „Бона Чакърова“ в града. Тя е с площ от 246 кв. м, като в имота попада и едноетажна сграда с площ от 102 кв.м. В него ще се извършват общественополезни, образователни и хуманитарни дейности и ще се провеждат сбирки на постоянно действащите клубни форми към читалището. Къщата няма да може да се използва за извършване на икономическа дейност.

Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ получи сграда с прилежащ терен от 888 кв. м в с. Рибарица, област Ловеч. Учредено е безвъзмездно право на ползване върху него в полза на централното ръководство на сдружението при условие, че не се ползва за икономическа дейност. Имотът, чиито права за управление досега са били предоставени на МВР за изпълнение на функциите на Областната дирекция в Ловеч, е с отпаднала необходимост за ведомството. Синдикалната организация ще го използва за реализиране на регламентирани в устава й цели, включително за провеждане на обучение на нейни членове.

С друго решение Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост, за частна и го апортира в капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД. Имотът се намира в столичния район „Изгрев“ и представлява част от Център „Спорт и здраве“. Това е сградата „Национален възстановителен център“, построена през 1988 г.

Правителството учреди безсрочен сервитут в полза на община Берковица върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, за което общината ще заплати нормативно определените такси и режийни разходи. Терените са с обща площ 1,145 дка и се намират в землището на с. Бързия. Те ще бъдат използвани за изграждане и обслужване на подземен водопровод.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на три имота в Петрич, които са с отпаднала необходимост за МВР. Намиращите се на ул. „Неизвестна“ четири сгради върху площ от близо 23 дка остават в управление на ведомството с оглед предприемането на последващо изпълнение на разпоредителни действия с тях.

С друго решение правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за строителството на Лот 3.3 от автомагистрала „Струма“. Терените се намират в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански. Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Решението на МС може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Ще бъде сключено ново споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги за повишаване ефективността в отрасъл ВиК

Правителството даде мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да подпише ново споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК. Консултантските услуги по споразумението, което ще бъде трето по ред между Банката и МРРБ, са специално предназначени да спомогнат за създаването на условия, механизми и капацитет за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на отрасъла.

Осъществяването на предвидените в споразумението дейности и мерки ще допринесе за развитието на отрасъл „Водоснабдяване и канализация” чрез оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги. Предвижда се да бъде разработена стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми, с цел намаляване на въздействието върху цените в следствие на изменената регулаторна рамка в отрасъла и разработване на механизъм за задържане на част от приходите от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране в отрасъл ВиК. Това ще подпомогне и изпълнението на предварителни условия за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г. Услугите, които ще бъдат предоставени от експертите на Банката, трябва да допринесат за укрепване на регулаторния капацитет с цел подобряване на предоставяните услуги в отрасъла и изготвяне на указания за преглед на бизнес плановете на ВиК операторите, разработени по новата регулаторна рамка за периода 2017-2021 г.

Дейностите по Споразумението ще се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на ос 1. Води на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.”, с конкретен бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството – дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

Одобрен е проект на Гаранционно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие

Правителството одобри проект на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за предоставяне на държавна гаранция за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) като основа за водене на преговори. Министърът на финансите е упълномощен да проведе преговорите с банката и да подпише Гаранционното споразумение при условие за последваща ратификация от Народното събрание.

Заемът в размер на 300 милиона евро, който ще бъде предоставен от МБВР, ще бъде в допълнение на заем със същия размер от Европейската банка за възстановяване и развитие и ще допринесе за попълване на резервите на ФГВБ. С получения финансов ресурс Фондът ще постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост за изпълнение на установените си със закон задължения по гарантиране на влоговете и преструктуриране на кредитни институции.

Решението на правителството е в съответствие на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в който е предвидено в рамките на текущата бюджетна година МС да издава държавни гаранции по заеми на ФГВБ, включително по заеми от външни кредитори, при условие за последваща ратификация.

Одобрено е техническото споразумение за Европейския център за тактически въздушен транспорт

Правителството одобри проекта на техническо споразумение между 11 държави относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и създаването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт.

Документът регламентира бъдещото организиране, финансиране и провеждане на тактически тренировки, курсове и симпозиуми по направлението „Операции и подготовка” на Програмата. Той конкретизира общите процедури и мерки, необходими за ефективното изпълнение на мероприятията, отговорностите на участие в тях, включително процедурите за възстановяване на разходите при осигуряване на поддръжка от страната-домакин.

България ще си сътрудничи с Китай и Куба в областта на спорта

Правителството одобри проект на споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на България и Генералната администрация на спорта на Китай.

Сътрудничеството се изразява в обмен на експерти, консултанти, треньори и специализирани административни кадри. Постигането на двустранен подход в борбата срещу употребата на забранени в спортната практика медикаменти и методи чрез обмен на експерти, изготвяне на публикации и материали по въпроси, свързани със спорта, спортното развитие и тренировъчните системи, участието в среши, семинари и симпозиуми са част от мерките, заложени в проекта.

Одобрен беше и проектът на договор за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на България и Националния институт за спорт, физическо възпитание и отдих на Куба.

Сферите на сътрудничество, залегнали в документа, обхващат организирането на програми за подготовка на спортисти, обучение и квалификация на треньори и спортисти, академичен обмен, борба с допинга, обмен на информация, документация, учебни и методологични материали в областта на научния интерес, свързан със спорта, и други дейности. Страните ще стимулират и участието на учители, преподаватели и специалисти в семинари, курсове и научни конференции, организирани от двете държави в областта на физическата култура, спорта и отдиха и др.

Бюрото по защита при главния прокурор е определено за контактна точка по споразумение със Словения

Правителството одобри промяна в споразумението със Словения от 2013 г. за сътрудничество в областта на защитата на свидетелите. С нея за осъществяване на международното сътрудничество в сферата на защита на свидетели като национална точка за контакт се определя Бюрото по защита при главния прокурор.

Промяната следва влезлите в сила изменения в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Утвърждават се единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства

Правителството прие постановление за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Съгласно модела за финансиране на тези институции, държавната субсидия осигурява средства по базов компонент за 1 лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални или музикални продукти, като диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти.

През 2016 г. драматичните и драматично-куклените театри ще получават по 2,50 лв. за 1 лв. приходи, куклените театри – по 3 лв., филхармониите, оперите, музикално-балетните центрове и фолклорни ансамбли – по 6 лв., Софийската опера и балет, музикално-драматичните театри, театрално-музикалните центрове и експерименталните институти – по 4 лв., а симфониетите – по 8 лв.

Предвижда се реализираното в края на 2015 г. превишение на плащанията над постъпленията от някои културни институти да се покрие от бюджета на Министерството на културата по бюджетна програма „Сценични изкуства“ за 2016 г. Министърът на културата ще утвърди програма за финансово стабилизиране на културните институти, при които е констатирано посоченото превишаване.

Прекратяват се договорите за концесия на четири морски плажа

Правителството прекратява едностранно договора за концесия на морски плаж „Къмпинг Китен”, сключен през 2007 г. с концесионера „Лазурен бряг” АД. Причина за решението са констатирани системни неизпълнения на основни задължения по договора.

Установени са нарушения като непредставяне на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задължението за плащане на концесионно възнаграждение за 2015 г. Не е представена и гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси и с охраната на труда през 2014 г. и 2015 г. Дружеството също така не е заплащало и дължимото концесионно възнаграждение на държавата за 2014 г. и 2015 г. Общата стойност на всички непогасените парични задължения по договора възлизат на близо 217 хил. лв., като в сумата влизат и дължими лихви и неустойки, съгласно договорните клаузи.

Считано от 17.01.2016 г. са прекратени и договорите за концесии на плажовете „Офицерски“, „Аспарухово“ и „Кабакум-юг. Причината са отправени от концесионерите на 17.12.2015 г. едномесечни писмени предизвестия.

Одобрени са българските позиции за две заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 февруари в Брюксел. В дневния ред е включено обсъждане на пакета от мерки за борба с избягването на данъци, както и представяне на информация за актуалното състояние по изграждането на банковия съюз и свързаните с това досиета. Финансовите министри се очаква да бъдат запознати с плана за действие за засилване на борбата срещу финансирането на тероризма и да приемат заключения по темата. Предвижда се да се разгледат и одобрят проектът на препоръки на Съвета до ЕП за освобождаване от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета на ЕС за 2014 г. и проектът на заключенията на Съвета по насоките за бюджета на ЕС за 2017 г. Групата на високо равнище за собствените ресурси ще представи информация за резултатите от работата си към момента.

С друго решение правителството одобри и позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 15 февруари  в Брюксел. Очаква се Нидерландското председателство да представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. В предварителния дневен ред е предвидена и точка за представянето от ЕК на дългосрочна стратегия за научни изследвания в селското стопанство. По време на заседанието комисарят Фил Хоган ще направи преглед на състоянието на търговските отношения и новите пазари на ЕС.

Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ще осигурят по-голяма прозрачност по отношение на емитентите

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК). Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2013/50/ЕС и мерки по прилагането на регламентите относно европейските фондове за рисков капитал, европейските фондове за социално предприемачество и европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Предвижда се Комисията за финансов надзор да бъде компетентният орган по прилагането на тези регламенти.

Съгласно изискванията на Директивата, за по-голяма прозрачност по отношение на емитентите на ценни книжа със законопроекта се правят изменения в изискванията за разкриване на информация, урежда се изрично правото на избор на държава-членка по произход за емитенти от трета държава. Предвижда се задължение за публично разкриване на шестмесечни финансови отчети за дейността на емитентите, както и включването на декларация за добро корпоративно управление в годишния доклад за дейността.

В законопроекта е предвидено ежегодно да се оповестяват в отделен отчет плащанията към правителствата на държавите, в които се извършва дейността, с цел да се осигури по-голяма прозрачност на извършваните плащания към правителствата и органите на изпълнителната власт от емитентите, които развиват дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори. С цел повишаване на правната сигурност, подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест за трансграничните инвеститори, се хармонизира режимът на разкриване на дялово участие за притежавани големи части от правата на глас и се разширява кръгът на финансовите инструменти, по отношение на които се разкрива дялово участие с всички инструменти с икономически ефект, сходен на акции и на права за придобиването им.

Одобрена е Национална програма за младежта

Правителството одобри Национална програма за младежта (2016-2020). Тя е инструмент за изпълнение на целите на младежката политика в страната и финансира проекти за младежки дейности, изпълнявани от неправителствени организации, по две основни подпрограми – Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове и Национални младежки инициативи и кампании.

Програмата ще допринесе за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за младежта чрез реализиране на осем оперативни цели и петнадесет дейности, насочени към насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, повишаване на гражданската активност на младите хора и др.

Очаква се в резултат на изпълнението на програмата да бъде реализирано териториално покритие чрез функциониране на минимум 30 младежки информационно-консултантски центрове, предоставящи качествени и ефективни услуги. Чрез тях ще бъдат повишени информираността на младите хора, знанията, уменията и нагласите за възможностите за професионална и личностна реализация и възможностите заучастие в процеса на решаване на значими социални въпроси и младежки проблеми, включително за младите хора от малките населени места и отдалечени райони. Сред целите е и информираността на младите за ползите от здравословния начин на живот, за младежкото доброволчество, за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България и за мобилизиране на младите хора в процесите на изпълнение на европейските политики.

Програмата е изготвена на базата на отчетените потребности на младите хора в страната, външна независима оценка от действието на Програмата до 2015 г., както и на мнения и препоръки, представени от неправителствения сектор в резултат на проведено обществено обсъждане от Министерство на младежта и спорта.

Медицинският екип, извършил уникална за България вътреутробна операция, получава държавна парична награда

Правителството одобри отпускането на държавна парична награда за особени заслуги и за проявена лична доблест при изпълнение на обществения си и граждански дълг на екипа от медицински специалисти на МБАЛ за женско здраве „Надежда”. Те извършха сложна операция на бебе в утробата на майката чрез високотехнологични методи, изискващи изключителен професионализъм.

Извършването на такава интервенция е сериозно достижение на българската медицина и е акт на лична доблест, отговорност и висок професионализъм на младите лекари.

Д-р Кристина Чачева, д-р Марина Михова, д-р Детелина Стоичкова-Петрова и д-р Камелия Василева ще бъдат наградени с по 2000 лв. Награда в размер на по 1000 лв. е определена за акушерките Илияна Тюлтинова и Радослава Димитрова, както и за медицинската сестра Леонсия Докузова.

Завишават се изискванията към началник щаба и заместник-командира по логистиката на Националната гвардейска част

Правителството направи промени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА като завиши изискванията за военни звания и степени на определени длъжности от командването на Националната гвардейска част.

С цел осигуряване на йерархичност на тези длъжности след въвеждането на изискване за командир на НГЧ да бъде назначаван бригаден генерал/комодор (Указ №231/2014 на Президента на Република България), изискването към началника на щаба и заместник-командира по логистичното осигуряване в НГЧ е те да са полковник/капитан І ранг. С решението ще се осигури кариерно развитие на военнослужещите и ще се запази подготвен, високообразован и квалифициран личен състав.

Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 март 2016 г.

Одобрени са 50 млн. лв. допълнително за финансиране на разходи за ДДС по проекти на общини по ПРСР 2007-2014

Правителството одобри 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони 2007-2014.

Разходите за ДДС на общините бенефициенти по тези програми са недопустим разход за финансиране с европейски средства и затова се финансират от националния бюджет.

Предоставят се 300 000 лв. за ремонт на мемориалния комплекс „Христо Ботев“ в Калофер

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Карлово за 2016 г.в размер на 300 000 лева. Средствата са разчетени за ремонт на мемориалния комплекс „Христо Ботев“ в Калофер, с което ще се съхрани паметник с национално значение.

Мемориалният комплекс е построен преди повече от 30 години, от тогава не е ремонтиран и се руши. Големи гранитни блокове в основата на монумента са разместени и съществува опасност от инциденти. По същата причина необходимост от ремонт има и шадравана към комплекса. През 2016 г. предстои отбелязване на 140-годишнината от смъртта на Христо Ботев и с извършването на ремонта на комплекса жителите на Калофер ще посрещат гости от страната и чужбина в града, който ще стане по-привлекателна културна, историческа и туристическа дестинация.

Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет.