Кюстендил. В града ще се проведе традиционният тест за отпускане на еднократни общински стипендии в Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Нели Петкова, директор на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Общината. Тестът е подготвен от екип специалисти за две възрастови групи – ученици 8 – 9 клас и 10 – 11 клас и проследява възможностите на младежите да мислят нестандартно. В зависимост от резултатите, те ще получат стипендия между 50 и 500 лева, осигурени от бюджета на Община Кюстендил.
„Целта е да се проверят ценностните нагласи на младите хора и готовността им за включване в живота на общността. Тестът включва два допълващи се компонента: задача и отворен въпрос, върху които учениците трябва да напишат кратко есе. Отговорите са писмени, като препоръчителният обем е между една и две страници за задачата и между две и три страници за отворения въпрос. Времето за отговор е час и половина”, каза Нели Петкова. По думите ѝ задачите изправят учениците пред етични дилеми, които нямат просто и еднозначно решение. Сполучливото разрешаване на този тип казуси предполага съчетание от качества като етична чувствителност, контекстуална интелигентност и способност за автономно морално мислене. Отворените въпроси са съобразени с възрастовите особености на децата и етапите в емоционалното им израстване и моралното им развитие.
Темата за по-малките ученици проверява капацитета им за преценка на непосредствената социална среда и готовността им да се ангажират с нейната промяна. Ще бъдат оценявани нагласата за автономно мислене и за лично участие в промяната. Темата за по-големите проверява доколко стратегиите за успех са индивидуалистични или са свързани с участие в група. Ще бъде оценена зрелостта на разбирането за житейска реализация като баланс между лична себеизява и принос към общността, както и готовността да се поеме авторство върху житейския проект. Решенията на етичните казуси ще бъдат оценявани по четири параметъра:
- Автентичност – доколко решението издава емоционална ангажираност, тоест предлага социално желателен отговори;
- Ангажираност – доколко ученикът е готов да направи морален избор и да поеме отговорността за него или се опитва да го избегне;
- Креативност – доколко решението е творческо или следва клишета;
- Аргументираност – доколко аргументацията се основава на етичната интуиция и доколко на абстрактни морални принципи.
Венцеслав ИЛЧЕВ