София. Необходимо е да се оцени прилагането на действащия Наказателен кодекс (НК), за да се идентифицират силните и слабите му страни, както и съответствието му с европейските тенденции. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов днес при откриването на националната конференция на тема „Наказателната политика в България: динамика и предизвикателства“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Стоянов допълни, че променените обществено-политическите и социално-икономически условия, включително в световен мащаб, извеждат нови предизвикателства за справяне с престъпността, като например борбата срещу тероризма, радикализацията, незаконната миграция. Той подчерта, че изработването на новата концепцията за наказателна политика ще се базира на обективни данни, които дават реална представа за актуалната криминогенна среда.
По време на форума доц. Ива Пушкарова представи анализ на прилагането на Наказателния кодекс в България и на ефективността на наказателната политика в страната. Изследването е реализирано по инициатива на Министерството на правосъдието по проект „Нова концепция за наказателната политика“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.
„За постигане на резултатите от това изследване са използвани данни от Единната информационна система за противодействие на престъпността, статистиката на МВР, доклади на Прокуратурата, данни от Националния статистически институт и други официални източници на информация“, уточни зам.-министър Стоянов.
По думите на доц. Пушкарова през последните 4-5 години неизползваните текстове от Наказателния кодекс са 220.
Данните показват, че от 1968 г. НК е променян с общо 107 закона за изменение и допълнение, като особената част на кодекса е съществено увеличена от 317 на близо 450 текста за последните 50 години, обясни доц. Пушкарова. Тя допълни, че най-чести са промените, отнасящи се до икономическите престъпления, убийствата, телесните повреди, кражбите. Едва 16% от текстовете в особената част не са изменяни и допълвани изобщо. Това са престъпни състави с много рядко приложение, каквито са противодържавни престъпления, престъпления против мира и човечеството, военни международни престъпления.
До края на месец януари 2019 г. ще бъде сформирана работна група от представители на прокуратурата, Върховния касационен съд, Министерството на правосъдието и МВР, която ще бъде ангажирана с изработването на новата концепция за наказателна политика, каза директорът на „Съвета по законодателство“ в министерството на правосъдието Любомир Талев. Данните от анализа за прилагането на Наказателния кодекс, както и изготвената оценка на криминогенната обстановка в страната, изготвена по проекта на Министерството на правосъдието, ще бъдат използвани в изготвянето на концепцията.