София. По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Увеличението в индустрията е със 7.7%, в услугите - с 3.6%, и в строителството - с 2.2%.
По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 11.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 11.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 9.1%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 3.5%.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 12.3% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ до (- 9.7%) за „Операции с недвижими имоти“.