Добрич. Подпомагането на граждански инициативи от Общината в полза на местната общност се развива успешно във времето. Това каза в предаването „Добрич - Блян вихрен, понесен над степ ековита...“ на радио „Фокус“ Петър Енев, директор на Дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове“ (ИРЕФ) в Община град Добрич. „През последните няколко години устойчиво в Община Добрич се развива по решение на ръководството на администрацията и Общински съвет инициатива, която е насочена към подпомагане на местната общност със средства от бюджета на Община Добрич. Те са насочени към малки граждански сдружения с конкретни оферти и проектни идеи, които като финансиране не могат да надхвърлят общ бюджет от 2000 лв., като хубавото на програмата е, че в рамките на самото проектно предложение не се изисква самоучастие от тези, които предлагат съответната идея за реализация“, каза Петър Енев. Общият финансов ресурс за такова подпомагане е устойчив през последните години в Общината е в размер на 10 000 лв. Всяка година се прави отчет на програмата, а средствата се усвояват целево. Веднъж годишно Общинският съвет, обичайно това се случва през месец март, приема отчета за изпълнение на програмата от предходната година. Гласуванията финансов ресурс може да се използва през съответната стопанска година. Това се е случило и през месец март тази година, отбеляза специалистът. Общинският съвет е одобрил със свое решение предложените проекти и е гласувал нова финансова помощ за стопанската 2019 година. Размерът отново е 10 000 лв. През миналата година са одобрени за финансиране различни проектни предложения, насочени към разнородни сфери от живота. Общо 8 проектни предложения са били подадени в Центъра за услуги и информация на Общината през 2018-та: Сдружение „Детско Сърце“ - Добрич с проект: „Да помогнем на сърдечно болните деца от град Добрич -2018“; Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „П.Р.Славейков“ с проект: „Заедно против агресията чрез спорт и знания“ ; Сдружение „Черноморски център за развитие“с проект: „Ябълката_Фест“; Народно читалище „Мевляна -2012“ с проект: „Тайнствената красота на музикалните инструменти – културно наследство от нашите предци“; Сдружение „Фолклорен танцов клуб Хорце” - „Честит празник, Добрич !”; Сдружение „Дружество на добричките художници – Добрич” с проекта „Сол за живите”; Сдружение „Клуб Приятели – ДМ” - проект „Довиждане лято, здравей училище”; Народно читалище „Добрич – 2017” - проект „Пеещо езеро”. По думите на Петър Енев тези проекти са общодостъпни на интернет страницата на Общината в раздела, където е обявен и самият регламент за участие в конкурса за финансово подпомагане. Цялата информация е съсредоточена в няколко страници. След решение на Общинския съвет и санкция от областния управител процедурата по избор и одобрение на кандидатите за финансово подпомагане започва с изборна комисия, която трябва да разгледа проектните предложения и да се произнесе по тях. В тази комисия обичайно членуват представители на общинската администрация и на Общинския съвет. Всяка година в рамките на процедурата Общината организира информационен ден, в който могат да участват заинтересованите страни и да получат подробна информация относно кандидатстването и възможностите. Допустими кандидати са всички граждански сдружения и НПО, регистрирани на територията на град Добрич. „Естествено не е желателно те да имат връзка с членовете на съответната комисия“, коментира Петър Енев и допълни: „Посоката и приоритетите, които си е поставила Община град Добрич във връзка с тези малки проекти, са свързани със социалната сфера - профилактика и промоция на здравето, насърчаване на междукултурното и етническото сътрудничество, образованието, културата и спорта“. На интернет страницата на администрацията е представена подробна информация за начините на кандидатстване. Има договорна рамка, която се подписва от представителите на проектните предложения и представители на общинска администрация. Поощряването и подкрепата на граждански инициативи в полза на местната общност е една от устойчивите и важни за общинската администрация политики.
Жулиета НИКОЛОВА