София. Парламентът прие окончателни промени в Закона за социалното подпомагане, с които се цели да се насърчи участието на децата в образователния процес и да се обвърже получаването на социални помощи за деца с редовното посещение на задължителните форми на училищно и предучилищно образование.
Промените предвиждат при 3 дни отсъствия от задължителната предучилищна група на детето за месец или при 5 неизвинени отсъствия на ученика по неуважителни причини, социалните помощи да се спират за период от една година. За уважителни причини за отсъствие се считат тези, при които е предоставена медицинска бележка или документ от спортен клуб или художествено-артистична формация, в които детето участва. Спрените средства обаче ще отиват в детската градина или училището, а по преценка на институцията с тях могат да бъдат закупувани ученически пособия и други необходими неща.
Вносител на промените е ГЕРБ, като сред мотивите се посочва, че с тях се цели да се стимулира отговорното родителство. „Ние искаме парите, които държавата отпуска като помощи за децата и тяхното образование, да отиват при децата и да се използват за техните нужди. И когато е доказано, че родителите са безотговорни, ние прехвърляме тези пари към училищата и детските градини, за да гарантираме правата на децата“, заяви народният представител от ГЕРБ Милена Дамянова.
Предложените изменения обаче предизвикаха противоречиви мнения в пленарна зала. Депутатът от ДПС Хасан Адемов заяви, че прекратяването на месечните помощи на деца, които не посещават училище, противоречи на Европейската социална карта на Съвета на Европа. Той цитира решение на Европейския комитет по социални права, публикувано на 27 март 2019 г. по жалба срещу България, като заяви, че в него се посочва, че мярката има наказателен характер и увеличава икономическата и социалната уязвимост на засегнатите лица. Адемов посочи, че никой от ДПС не е против това детето да посещава училище от най-ранна детска възраст. „Но това трябва да бъде направено чрез търсене на баланс между санкциониращите и подкрепящите мерки. Според нас този баланс в този текст не е намерен“, коментира Адемов.
Парламентът прие и промени, насърчаващи участието на децата в образователния процес. Те регламентират, че месечните помощи, отпускани понастоящем, и месечните целеви помощи за заплащане на наем на общинско жилище ще се отпускат след редовно посещаване на детето в група за задължително предучилищно образование или в училище. Въвежда се и обвързването на получаването на месечни социални помощи с полагането на общественополезен труд, участието в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията или спазване на мерки за въздействие и възпитание. Дава се и дефиниция на понятието „недобросъвестно получени средства от социални помощи“. Това е налице, когато за получаването на средствата не са изпълнени или са нарушени изискванията на закона или други норми, включително, когато получателят притежава имущество, което не съответства на заявените от него доходи.
Цветилена СИМЕОНОВА