Свищов. Кръгла маса на тема „Развитие на индустрията в община Свищов – възможности и заплахи” организира катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, в изпълнение на ангажиментите от Научния календар на катедрата за 2019 г. Това съобщиха от академията. В научния форум, проведен на 2 и 3 март 2019 г. в учебната база на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, участваха 36 души, от които 10 преподаватели и докторанти от катедрата, 13 студенти от III и IV курс, обучаващи се в специалности „Индустриален бизнес и предприемачество” и „Индустриална бизнес икономика”, както и 13 представители на практиката.
Ръководителят на катедрата – доц. д-р Искра Пантелеева, откри кръглата маса и пожела на участниците ползотворна дискусия. Гл. ас. д-р Емил Николов представи обща информация за община Свищов – местоположение, население, площ и др. Той направи кратка характеристика на местната икономика, синтезирайки ключови данни за действащите към момента предприятия на територията на общината – Свилоза („Свилоцел” ЕАД), „Винпром Свищов” АД, „Слънчо” АД, „Биляна” ООД, „Месокомбинат Свищов” ООД, „Томика метал” АД, „Екотекника” ООД, „Свилоза Ярн” ЕООД, „ТЕД-Производство” АД, строителни и шивашки фирми, и др.
В рамките на направения SWOT анализ, като силни страни бяха идентифицирани наличието на образователни структури като Стопанска академия и професионални училища, фериботна връзка с румънския град Зимнич, железопътен транспорт, подкрепа на националната и позитивно настроена с инвестиционни намерения местна власт и др. Като слаби страни бяха посочени недостигът на подходяща работна сила, липсата на газоснабдяване и недоброто състояние на транспортната инфраструктура като цяло, липсата на готови инвестиционни терени и др.
Независимо от наличието на голям брой проблеми, бяха формулирани редица възможности, произтичащи от инвестиционните намерения по отношение на: магистралите „Хемус” и „Велико Търново – Русе”; проекта на община Свищов за създаването на „Дунавски индустриален технологичен парк” съвместно с Министерството на икономиката и Национална компания индустриални зони; рестартирането на проекта „АЕЦ – Белене”; изграждането на цех за производство на хартия и на ко-генератор за зелена енергия в „Свилоза” АД; построяването на мост над река Дунав и др. Като основни заплахи за развитието на местната индустрия бяха изтъкнати намаляването на населението в общината и евентуалното отдалечаване на магистралата „Велико Търново – Русе” от Свищов.
Дискусията бе оживена, като по време на обсъжданията, териториалният обхват на тематиката бе разширен. Обсъждани бяха и проблеми, свързани с индустриалното развитие на редица други населени места в България. Участниците в научния форум се обединиха около извода, че за развитието на индустрията в регионален контекст е необходимо активното ангажиране на местната власт и осезаемата подкрепата на национално ниво.