София. Семинар за качеството на питейната вода събра в град София 79 представители на ВиК дружества, асоциации по ВиК, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и водещи специалисти в областта на здравния контрол в питейно-битовото водоснабдяване. Това съобщиха от ДЗЗД „Воден обучителен център”. Събитието се проведе в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който има за цел да повиши качеството на предоставяните ВиК услуги.
По време на презентациите в първата част на форума участниците бяха запознати с действащата национална и европейска нормативна уредба, както и с готвените от ЕК промени в Директива 98/83/ЕО за питейните води. Засегнат беше въпросът за мониторинга на питейната вода, както и начинът на подаване на данни към ЕК.
Във втората част на форума специално внимание беше обърнато на темата, свързана с мониторинг върху показателите за наличие на физико-химични, микробиологични и радиологични замърсители в питейната вода. Този мониторинг се позовава на условията в Директива 2013/51/ЕВРАТОМ за определяне на изискванията за защита здравето на населението по отношение на появили се следи от радиоактивни изотопи в суровата вода.
Голям интерес предизвика и разработването на методика за оценка и управление на риска при доставянето на питейна вода от ВиК операторите. Необходимостта от такава методика произтича от техните отговорности по извършване на пълния обем мониторинг за качеството на водата и задължения да предоставят информация на обществеността. ВиК операторите трябва да проучват причините при установяване на несъответствия и прилагане на необходимите мерки за възможно най-бързото им отстраняване. Това е първата стъпка, която ще покаже дали трябва да се следи всеки един от показателите, какви проби да се взимат и с каква честота.
Това е вторият от 6-те семинара за надграждане капацитета на служителите в отрасъл ВиК, организирани по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”. Събитията са насочени към повишаване на компетенциите за прилагане на изискванията на европейските директиви в областта на водите, използването на финансови инструменти в инвестиционния процес, както и влиянието на климатичните промени върху ВиК услугите.