Ще бъдат ли защитени жертвите на домашно насилие с новия закон?

- Да, с предлаганите изменения и допълнения в закона на защита от домашно насилие ще се даде по-висока степен на защита на пострадалите и жертвите на домашно насилие. През последните години се наблюдава ескалация на проявите на домашно насилие и увеличаване на броя на жертвите и на пострадалите, което поставя във фокуса на общественото внимание този проблем и съответно мерките, които институциите трябва да предприемат за неговото решаване. Считам, че с предложените изменения и допълнения в закона ще се даде адекватен отговор от компетентните институции на обществените очаквания в тази насока.

Със закона се предлага създаването на национална телефонна линия с единен хармонизиран телефонен номер за помощ на лицата пострадали от домашно насилие или които са в риск от такава проява. Със закона също така се предвиждат консултативни центрове за пострадали от домашно насилие, защитени жилища, в които те могат да получат подкрепа.

Разказ от първо лице за болката и страха ВИДЕО

Също така се разширява кръга на лицата, които могат да се включват в обхвата на мерките по закона за защита на домашното насилие, като се предлага това да бъдат лица, които са пострадали от своите близки, роднини по права линия, роднини по съребрена линия, от лица, на които са възложени грижите за децата или на които са поверени. Т.е от лица, които попадат в семейния кръг в различно качество на жертвата.

За този телефон да обясним на хората, ако се обадиш къде те пренасочва? Къде отива сигнала? И какво се случва с човека, който подава сигнал на този телефон?

- С подаването на сигнал на тази национална телефонна линия се осигурява възможност лицата да бъдат информирани, да бъдат консултирани и да бъдат насочени към съответната специализирана институция, която при спазване на поверителност и на анонимност, в зависимост от съответната конкретна ситуация, ще им бъде оказана необходимата помощ и подкрепа.

Защото до сега малко е тромаво взаимодействието между полиция и прокуратура? Хората подават жалби и нищо не се случва нататък… Сега по-бърза ли ще е тази процедура?

- Със измененията и допълненията, които се предлагат в закона се предвижда задължение за държавните институции, за лечебните заведения и за всяка отговорна институция всъщност да предаде молбата до съда, който вече е компетентен да образува съдебно производство и да наложи мярка за съдебна защита.

Трябва ли да има национален регистър? Това е предложение на криминални психолози, и потърпевши от домашно насилие. Според тях би било добре да има такъв национален регистър?

 - Да, трябва да има национален регистър, защото към настоящия момент тази информация не се събира служебно, не се събира официално. Това  препятства адекватната защита на жертвите от домашно насилие. В този национален регистър ще влиза цялата информация свързана с пострадалите от домашно насилие. С лицата, които са извършили домашно насилие, с предходни техни прояви. Това би позволило на компетентните  институции много по-бързо и адекватно да предприемат мерки и да вземат необходимите решения, така че да бъдат защитени по оптимален начин пострадалите и лицата в риск от домашно насилие.

Защо според Вас не се приема законопроектът? Кое пречи?

- Законопроектът премина през няколко комисии в Народното събрание и там срещно подкрепа. Разбира се имаше и изказвания, които поставяха под съмнение предлаганите изменения и допълнения, но като цяло на първо четене законопроектът в комисии беше подкрепен. Всички възражения, които бяха направени на комисиите според мен биха могли да бъдат обсъдени и да намерят своето разрешение при второто четене на законопроекта, тогава, когато се обсъждат неговите отделни разпоредби. Аргументите, с които беше отхвърлен в пленарна зала намирам за неприемливи и считам, че не намират своята опора в текстовете от законопроекта. Възраженията и доводите свързани с притесненията, че с приемането на тези изменения едва ли не децата ще бъдат принудително настанявани в институции. Всички съображения изказани с така наречения трети пол и останалите аргументи, които не считам за необходимо да преповтарям. Мисля, че нямат отношение към предлаганите изменения. Всъщност със законопроекта се цели да се даде една по-адекватна защита на лицата, които са в риск, на лицата, които са пострадали. Предвижда се разширяване на мерките за защита на лицата, които попадат в кръга на законопроекта. Не разбирам изказаните притеснения от народните представители.

Законопроектът предвижда и по засилен контрол и взаимодействие между институциите полиция и прокуратура?

- Да предвижда такъв по-засилен контрол. Предвижда разширяване на мерките за защита от домашно насилие. Предвижда забрана за извършителите на домашно насилие да контактуват с пострадалите. Предвижда пренасочването им към съответни програми за преодоляване на агресията и гнева. Всъщност законопроекта урежда отношенията между държавата и пострадалите от домашно насилие или лицата, които са в риск и държавата, и извършителите на домашно насилие. Законопроектът разширява способите, инструментите, чрез които отговорните институции да могат да се справят адекватно с проблема.

Да, защото от началото на тази година пак имаме такива случаи с фатален край?

 - Да, за жалост те всъщност не намаляват, както показва статистиката, а напротив, увеличават се. Трябва да се каже, че и в деня, в който беше отхвърлен законопроекта всъщност в медиите излезе новина за жена, която е убита, че тя е жертва на домашно насилие.

Ако този законопроект, новият закон бъде приет, жените ще се чувстват ли по-защитени и не само жените, защото то има и мъже, които подават сигнали за домашно насилие?

 - Да, могат да бъдат както жени, така и мъже. Да, би трябвало да се чувстват по-защитени, защото това е целта на законопроекта, но реално биха се почувствали по-защитени, тогава, когато законопроектът стане факт и когато мерките, които са предвидени с него започнат да се прилагат. Когато започне да има една по-голяма координация между всички отговорни институции. Когато има по-голям контрол върху изпълнението на мерките. Когато действително предвидените изменения по отношение на съдебното производство намерят своето реално приложение в практиката и реално се улесни достъпа до правосъдие. Това ще повиши доверието на всички, които са пострадали от домашно насилие, които са в риск от домашно насилие, да се обръщат към съответните институции, към неправителствените асоциации, към всички, които са ангажирани с решаването и преодоляването на този проблем. Само ефикасното приложение на закона може да гарантира и да повиши доверието на неговите адресати и съответно да доведе до намаляването на ескалацията на случаите на домашно насилие.

Много е важно да уточним как, защото понякога има и преиграване на ситуациите, има хора, които подават сигнали, а всъщност не става въпрос за домашно насилие, какви мерки могат да се вземат в тази насока. Трябва ли да има криминален психолог в полицейските управления, който да разпознава това насилие ли е, реален ли е сигнала, жертва ли е? Как ще се справите с тези неща, понеже има хора, които наистина симулират домашно насилие било то заради имат, заради дете, заради ?

 - Да, криминалния психолог би могъл да даде своята оценка на съответната ситуация и на фактите, на всъщност компетентен да реши тези въпроси е съда. В тази насока със законопроекта се предвижда от една страна удължаване на срока, в който жертвите на домашно насилие могат да сезират съда. От друга страна се предвижда, че срокът, за който са издадени заповедите за незабавна защита ще се комулират със срока за мерките за  защита. Тоест ще се избегне едно натрупване на срокове и прекомерно удължаване на тези актове. За да бъдат избегнати злоупотребите и да бъдат намалени се предвижда, че родителят, срещу когото е подаден сигнала, има право да се вижда с детето си в съответната защитена среда. От тази гледна точка ми се струва, че законът дава достатъчно гаранции в тази насока. Със законопроектът се предвижда също така предоставянето на безплатна правна помощ на уязвимите лица.

Адвокатите ангажирани да участват в това производство имат ангажимента да осигурят и да гарантират правата на доверителите си в процеса. Със законопроекта се дава възможност извършителите да посещават необходимите програми, така че да се намали агресията, но също така се избягва възможността да се злоупотреби доколкото съдът ще бъде длъжен да направи оценка на риска по методика, която ще бъде част от правилника за приложение на закона за защита от домашно насилие. Целия този комплекс от предлагани промени в закона според мен би гарантирал намаляване на случаите с домашно насилие. Пропуснах да кажа, че със законопроекта се предвижда ако в хода на съдебното производство е извършен следващ акт на насилие, тогава лицето би могло отново да сезира съда и в рамките на образуваното вече производство да се разгледа и тази допълнителна молба. Това от една страна ще даде бързина и ефективност на защитата, от друга страна ще препятства образуването на множество дела, което разбира се също е гаранция от риска от злоупотреби.

Докато стигне до съда е проблема, съда си взима адекватните мерки, но този тънък момент докато стигне до съда, когато някой е преценил, че няма да стига до съд. Ограничителните заповеди и те бавно се случват, докато се стигне до съд е проблема.

 - Да, за това са тези консултативни центрове за пострадалите от домашно насилие и защитените жилища, в които те ще бъдат изведени в една по безопасна за тях среда. Разбира се програмите, за които вече няколко пъти споменах, неправителствените организации, хората, които работят на терен, те са всъщност тези, които ще оказват и всички разбира се компетентни държавни институции, които ще оказват помощ на пострадалите от домашно насилие, която е свързана с психологически консултации, правни консултации, социални услуги. Това са все мерки, които са извън съдебното производство, което има друга цел.

Такива защитени жилища се предвижда да бъдат построени или има вече? 

 - Със законопроекта се предвиждаха 5 броя защитени жилища, като разбира се те в процеса на приложение на закона, когато стане действащ нормативен акт би могло да се мисли за тяхното разширяване, но всичко това е свързано освен с всичко останало и с финансиране.

Как да не се стига до смъртни случаи?

 - Забраната за притежаване или за отнемане на разрешението за притежаване на огнестрелно оръжие е една от мерките, които се предвиждат със законопроекта. А намаляването на смъртните случаи би могло да бъде резултат от усилията на всички нас. Не винаги средството е огнестрелно оръжие. Това е само една част от мерките, които са необходими.

И хората трябва да бъдат малко по-отговорни, като чуят, че в другата къща нещо се случва или като видят на улицата агресия могат да сигнализират, а не да подминават и да гледат?

 - Разбира се. Тогава, когато в обществото се вижда, че има адекватно отговорно отношение към всеки един, който е пострадал или е в риск, тогава и гражданите ще имат по-високо ниво на отговорност да сигнализират за случаи, които са има известни. Защото ние всички знаем, че много пъти жертвите по различни причини не сигнализират институциите и мълчат. Тогава този, които е бил свидетел на домашно насилие, той следва да уведоми съответните институции, за да не се стига то тежки и драматични ситуации. Колкото по-голяма е превенцията, толкова по-малко ще бъдат случаите, за които всеки ден слушаме, виждаме и четем в медиите.

И самите жертви да не стискат и мълчат с години?

 - Тогава, когато жертвите намират подкрепа в обществото и в обществените нагласи много по-спокойно и без притеснение или по-скоро с по-минимален риск, че ще бъдат изложени на неблагоприятни ефекти от това, че са сигнализирали. Това би ги мотивирало да се обръщат към компетентните органи и организации ангажирани с проблема.