Община Карлово се произнесе по казуса с козите, които най-обезпокоявано се разхождаша из градски парк в град Баня.

През месец септември в GlasNews.bg Ви разказахме за селкостопански животни, които се извеждаша на паша в градския парк в Град Баня всеки ден. Общо трима са козарите, които без свян разхождаха козите си в парка, намиращ се в близост до Централната железопътна гара. Животните оторяваха безнаказано алеите в парка, който съвсем не е предназначен за паша, а за отдих. Неприятно, но следва да отбележим, че наши проверки установиха, че всяка една алея в парка е осеяна с изпражнения, носеше се и неприятна миризма от животните. В първата ни публикацията за проблема с козите повдигнахме въпроса - дали туристите в градчето остават впечатлени от факта, че селкостопански животни се разхождат покрай тях, а изводите оставихме на Вас.

На място установихме и още нещо - животните могат да предизвикат инцидент на пътя, тъй като изкачат на главната алея, свързваща ЖП гарата и Обществената баня в градчето. Тогава една от козите връхлетя на платното, а в този момент преминаше автомобил. Благодарение на бързата реакция на водача на превозното средство бе предотвратено пътнотранспортно произшествие.

Град в Карловско по примера на Ню Йорк СНИМКИ

През ноември месец получихме съобщение от пресцентъра на Министерството на земеделието. Казали са го хората - по-добре късно, отколкото никога. Припомняме какво се посочва в съобщението:

"Съгласно действащото законодателство местната власт има задължението да осъществява контрол и да не допуска свободно движение на животни, да определя маршрута на движение на животните, като това ясно е разписано в чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД):

 „Чл. 133. (1) Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община.

(2) Кметовете и кметските наместници са длъжни да:

6. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;

8. определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места;

9. осъществяват контрол за спазване на наредбата по ал. 1“.

Във връзка с горепосоченото кметът на град Баня, община Карлово, следва да изпълни задълженията си съгласно ЗВД и Наредбата".

Джунглата в Баня ще започне да прилича на парк, а какво правим с козите?

Наша справка в сайта на община Карлово показа, че общината има приета с Решение № 423 от 25.03.2021 г. НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО. В нея е посочено, че собствениците, които отглеждат селскостопански животни за лични нужди са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при придвижване на животните по улици и пътища на територията на общината (когато липсва друга възможност за придвижване).

Чл.9. Забранява се: Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на здравни заведения, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.

GlasNews.bg отправи запитване по въпроса до община Карлово и сега, през месец декември, получихме отговор от тях.

Кметът на Община Карлово - Д-р Емил Кабаиванов, ни уверява, че стопаните, отглеждащи дребни преживни животни, а именно кози, са предупредени да не допускат нерагламентирано пашуване в парка на града. От Общината са категорични, че при неизпълнение на предписанието ще бъдат предприети административно наказателни мерки.

Дали предупреждението от Община Карлово ще трогне козарите - ние продължаваме да следим случая!

Затварянето на традиционен пазар в Баня отприщи гражданско недоволство