Публикуваме официална позиция на Оргахим АД относно замърсяването на река Русенски Лом:

"В публикация от 14 юни 2019 г. на сайта на РИОСВ-Русе, по описателен път се създава впечатление, че има предписани мерки на „Оргахим“ АД, във връзка със забелязан еко инцидент във водите на река Русенски Лом.
 
От Констативен протокол № РД – 16 / 2019 г. на РИОСВ-Русе от 13.06.2019 г., по компонент 4 – Води, проверката показва: „Отпадъчните води от двете дружества в смесен поток заустват в канализационната мрежа на гр. Русе, съгласно сключен договор с ВиК оператора от 2014 г. и издадено КР № 15/2016 на „Оргахим Резинс“ АД.

От страна на дружеството се осъществява ежедневен контрол на заустващия поток по показателите: рН, неразтворени вещества и химична потребност от кислород /ХПК/. Резултатите се документират в работен дневник. Съгласно представени на място записи, за периода от 11.01.2019 г. до момента, не са установени несъответствия“.
 
В деня на установеното замърсяване – 5 юни 2019 г., е направена първична проверка от еколога на ВиК – Русе Даниела Петрова, като са проверени контролните шахти и е установено, че водата е безцветна и бистра.
 
От публикацията на сайта на РИОСВ-Русе се оставя косвено впечатление - и от снимковия материал в публикацията, и от компилацията на текста - че замърсяването, което е забелязано, има нещо общо с „Оргахим“ АД. Както е видно от двете проверки на ВИК-Русе и на РИОСВ-Русе, такива факти няма. Обратно – описано е, че собствените ни контролни механизми функционират безупречно и очакваме разрешение от Общината за въвеждане в експлоатация на още едно пречистващо съоръжение.

Оргахим АД работи активно с всички институции в страната и проактивно търси компетентното мнение на експертите в тях, за да може не само да спазва всички законови изисквания, но и да гарантира безопасното и безвредно извършване на своята дейност, като цели да бъде за пример и в полза на обществото."
 
Оргахим“ АД – гр. Русе