София. Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция, свързана с насърчаването и използването от малките и средните фирми на пазарите за растеж. Това съобщиха от ИСС. Резолюцията на ИСС е относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596б2014 и (ЕС) № 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите за растеж на МСП“ – COM (2018) 331 final – 2018/0165 (COD).
ИСС подкрепя принципно предложението на ЕК и подчертава в резолюцията си, че тъй като близо 99.8% от работещите компании у нас са в сегмента на малките и средните предприятия (МСП), а българският капиталов пазар в момента е доминиран от такива публични компании (98%), предложението е от голяма обществена важност. ИСС акцентира върху промените, които ще създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест върху МСП както при регистриране на публични пазари или емитиране на акции и облигации, така и по отношение на обема на разкриваната информация от страна на тези емитенти пред националния компетентен орган и пред обществеността. Това би облекчило достъпа на малките и средни предприятия до по-евтин ресурс за развитие чрез капиталовите пазари като алтернатива на банковото кредитиране.
ИСС подчертава, че Предложението за Регламент ще трябва да бъде съпътствано и с промени в националното законодателство. В тази връзка ИСС изразява опасения, че ако при бъдещи законодателни изменения не се въведат допълнителни критерии и механизми, които да отличават дружествата, чиито инструменти са допуснати до търговия на Българската фондова борса (БФБ), от емитентите, които предстои да се търгуват на пазара за растеж на МСП, ще се създадат условия за маргинализиране на българския капиталов пазар и няма да се постигне целта за привличане на големи инвеститори.
В резолюцията ИСС анализира състоянието на българския капиталов пазар и очаквания ефект върху него от приемането на Предложението за Регламент. ИСС обръща внимание, че в България 75% от работните места се осигуряват от 99.8% от работещите компании, които са от сегмента на МСП. Затова създаването на благоприятна институционална и правна рамка, съобразена с икономическите условия и обществените отношения в страната, е от изключително значение. ИСС отбелязва, че Предложението за Регламент се основава на една от трите европейски дефиниции за МСП, според която МСП са предприятия чиято средна пазарна капитализация не надхвърля 200 млн. евро. Поради това ИСС обръща много сериозно внимание на някои особености на капиталовия пазар в България, които биха го квалифицирали като пазар на растеж като цяло. ИСС счита, че ако в националното законодателство не бъдат възприети други критерии и механизми, по които да се отграничават допуснатите до пазар на растеж МСП от емитентите, придобили публичен статут, капиталовият пазар в България ще бъде изправен пред реален риск да бъде определен като пазар на растеж. ИСС поставя и въпроса след като се предвиждат облекчения за компаниите, търгуващи се на пазари за растеж, защо българският капиталов пазар остава свръхрегулиран и всяка година се повишават изискванията за разкриване на информация и нормативно съответствие на публичните компании.
ИСС предлага посочените проблеми да се решат по два начина: чрез стартиране на процедура за изменение на дефиницията на МСП при съобразяване със степента на развитие на българския капиталов пазар или чрез промяна на правилника на Българската фондова борса в частта относно изискванията, на които следва да отговорят емитентите за допускане до търговия на регулирания пазар на емисии на финансови инструменти, които се търгуват или ще се търгуват на основен или на алтернативен пазар. В тази връзка е необходимо въвеждане на допълнителни критерии за МСП, които да обхванат предприятията, чиито финансови инструменти ще се търгуват на отделен сегмент на БФБ – пазар на растеж на МСП. ИСС настоява също основни принципи като „мисли първо за малките“, „само веднъж“, както и принципът за мълчаливото съгласие да намерят законово изражение и гаранция както в ЕС, така и в България.
Резолюцията отправя редица препоръки за усъвършенстване на законодателството във връзка с насърчаването на МСП да търгуват на пазара за растеж. В документа се засягат и проблеми, които се отнасят до свръхрегулирането у нас, както и до т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация. Тези акции представляват около 26% от акциите на публичните дружества и често формират до 30% от собствеността на някои холдингови компании. Според ИСС държавата трябва да реши проблема със „спящите акции“ чрез промени в нормативната уредба, за да се „събудят“ тези активи.
Чрез тази резолюция ИСС призовава европейските и националните институции да ускорят разработването и приемането на стабилна нормативна рамка за подпомагане финансирането и развитието на малките и средните предприятия.