Проверен е сигнал за замърсяване на водите на язовир "Фисека" край Търговище. Алармирано е за замърсяване с отпадъчни води от мандра в село Макариополско. Водният обект е посетен от експерти от РИОСВ в Шумен, басейнова дирекция "Черноморски район", регионалната лаборатория към ИАОС и Областната дирекция по безопасност на храните в Търговище, информират от екоинспекцията.

Имало е изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие (МПП) "Хаддад милк" ЕООД в местно дере, по дъното на което са останали отлагания с бял цвят. Причината е преливане на отпадъчни води от крайната шахта, преди вливане във водоплътните лагуни, установява проверката. Инспектирани са пречиствателните съоръжения и площадковата канализационна мрежа на обекта.

По заявка на РИОСВ са взети водни проби от отпадъчни води. Басейнова дирекция е извършила двукратно пробонабиране на повърхностни води от дерето, вливащо се в язовира и от него. Дадени са предписания на МПП "Хаддад милк" ЕООД за прекратяване и недопускане на заустване на отпадъчни води в местното дере. Мандрата трябва да извърши и ремонт на крайната шахта, както и цялостно почистване и профилактика на съществуващите пречиствателни съоръжения. За установените нарушения на "Хаддад милк" ЕООД ще бъде съставен акт, информират още от РИОСВ