София. Министерският съвет одобри проект на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 2 ноември 2017 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С промяната се предвижда удължаване на срока на действие на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги до 28.02.2019 г. Целта е да се осигури ефективно оценяване на актуалната система на обществените поръчки в България, да се установи реалното въздействие на предприетите мерки в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки за периода 2014-2020 г., както и да се идентифицират потенциални области за подобрение. Финансирането на дейностите е осигурено в рамките на проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.