Велико Търново. 400 000 лева са необходими за ремонт и вътрешно преустройство на Домашния социален патронаж в Дебелец. На заседанието си Общински съвет – Велико Търново даде съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект пред Проект „Красива България“ за подобряване на условията на сградата на социалната услуга, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Общината трябва да осигури 70% или 280 000 лева от сумата. От местната администрация обосноваха разхода с факта, че към момента, сградата на Домашния социален патронаж е в незадоволително общо техническо състояние. В продължение на много години не са извършвани по-значими ремонти и модернизации. Стените и пода в отделните сектори са напукани и създават опасност за персонала. Налага се цялостно саниране на кухненския блок и доставка на ново оборудване.
Административната част на сградата е разположена в непосредствена близост с миялното и разливното помещения, което сериозно затруднява както работата на административния персонал, така и дейността на служителите в кухненския блок на социалната услуга. Влажността във всички помещения в сградата е изключително висока. Често по стените в разливно и миялно помещения се появява плесен, което е недопустимо и не отговаря на хигиенните изисквания. При проливни дъждове в северната част на сградата се събира вода, която просмуква през стените и наводнява помещението, в което нощуват колите на Домашен социален патронаж – Велико Търново. От Община Велико Търново подчертават, че е необходимо изграждане на дренажна система за събиране и отвеждане на дъждовните и подпочвени води. Фасадите на сградата са в окаяно състояние и не са ремонтирани от много години. Мазилката се рони на места, поради високото ниво на влажност в сградата. Част от прозорците на сградата не са подменяни никога. Необходимо е полагане на топлоизолация, нова мазилка и доставка и монтаж на PVC дограма, в резултат на което сградата ще бъде приведена в пълно съответствие с всички съвременни изисквания и стандарти за енергийна ефективност. „Предвид постоянния ръст на броя на потребителите, пространството, в което е обособен кухненския блок е недостатъчно за безпроблемното и качествено изпълнение на процеса по приготвяне и съхранение на храни. Наложително е и цялостно преустройство на помещенията, което включва приобщаване на административната част към разливно и миялно помещения и промяна в предназначението й; цялостна реорганизация на електрическа, ВиК, отоплителна и вентилационна инсталации; закупуване на нови мивки и работни плотове за разливно и миялно помещения; промяна в предназначението на гараж, намиращ се в североизточната част на сградата, в административна част с цел отделянето й от кухненския блок; изграждане на електрическа инсталация в гаража; ситуиране на административната част в североизточната част на сградата (гараж) и обособяване на две отделни стаи за управител, домакин, касиер и двама социални работници и други“, посочват от Общината.
В базата на Домашен социален патронаж в град Дебелец всеки работен ден от седмицата се приготвя и доставя храна за нуждите на повече от 430 потребители, в т. ч. за 25 деца с увреждания – потребители на Дневен център за деца с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново, както и за 75 лица – потребители на социалната услуга Обществена трапезария. Общата численост на наетия персонал съгласно актуалното щатно разписание на социалната услуга е 55 служители.
Надежда КРЪСТЕВА