Цените на стоките у нас ще имат две цени - в евро и в лева, още от август 2023 г. Задължението за двойно обозначаване влиза в сила 30 календарни дни след решението на Съвета на ЕС, че България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс за конвертиране на лева в евро.

Очаква се това да стане към юли 2023 г. Това задължение ще бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото, която е 1 януари 2024 г. Това става ясно от Националния план за въвеждане на еврото, който бе представен за обществено обсъждане в правителствения портал Strategy.bg.

България приема еврото. Какви са плюсовете и минусите?

Опитът на държавите членки, последно приели еврото, показва, че това задължение е дало много добри резултати и е било ефективно. То е спомогнало за предотвратяване повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените.

Специално внимание следва да се обърне на търговците и доставчиците на услуги, които трябва да показват цените на своите продукти и/или услуги в двете валути по време на периода на двойно обозначаване на цените.

В същия период обозначаването на цените в лева и в евро следва да се прави и в рекламните материали, съдържащи информация по отношение на цените на рекламираните услуги и/или продукти.

Търговците и доставчиците на услуги трябва да имат известна свобода по отношение на формата и средствата за двойното обозначаване на цените, при условие че то е лесно разбираемо, не подвежда, изписано е с еднакъв шрифт, показва фиксирания обменен курс и не съдържа ненужна информация, която може да обърка потребителите.

5 лв. прах за пране, в евро колко ще? Затова – 1 г. цените ни в левове и евро

Двойното обозначаване на цените ще важи и за публичните органи. По време на този период всички суми, дължими от българските граждани на държавата, включително данъци, такси и др., следва да се обозначават в лева и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите.

За да се избегне спекула с цените и прекомерна инфлация, Министерството на икономиката и/или Комисията за защита на потребителите трябва да проведе проучване на цените на най-често консумираните хранителни продукти, основни стоки и често използваните услуги, една година преди въвеждането на еврото, като продължи да следи тяхното изменение една година след въвеждането.

Резултатите от проучването и наблюдението на цените ще се публикуват на интернет страницата на КЗП, на интернет страницата за еврото и чрез други информационни канали.

Честен търговец и Черен списък

Цените в магазините - и в лева, и в евро през 2024-а

По отношение на задълженията на търговците за правилното преизчисление и двойното обозначаване на цените, както и на евентуални санкции от неспазването на тези задължения, следва да се предвидят изрични текстове в Закона за въвеждането на еврото, а Комисията за защита на потребителите в качеството на контролен орган трябва да следи за спазването на тези правила.

В тази връзка, с цел поощряване на коректните търговци, икономическото министерство заедно с КЗП и представители на неправителствените организации, ще организира кампания "Честен търговец", с ясно разпознаваемо лого. Тези от търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер "Честен търговец", за да информират потребителите, че участват в кампанията.

Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени в "Черен списък", който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали.

За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация.

Резултатите от изследване, проведено в държавите членки, последно приели еврото, показват, че рискът от повишаване на цените е относително по-изразен в сектора на услугите, особено услугите в кетъринг сектора, салоните за красота, услугите за настаняване и развлекателните услуги.

Поради това и въз основа на предварително разработен от "Защита на потребителите" анализ на риска, компетентните органи ще обърнат специално внимание на наблюдението на цените на тези категории услуги, както и на други с по-висок риск, коментират в заключение от правителствения портал Strategy.bg.