Асеновград. Постигната е основната цел на проекта „Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”. Това каза на пресконференция ръководителят на проекта Ася Фотева, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пловдив. Тя уточни, че постигнатата основна цел на проекта е увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и иновативни услуги, при прилагане на интегрирани мерки за подкрепа за хора с увреждания и техните семейства, повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот и подобряване качеството им на живот.
„Чрез осъществяване на специфичните цели на проекта се осигуриха подобряване достъпа до социални и иновативни услуги на хората с увреждания, зависими от грижа, също прилагане на иновативен интегриран подход и мотивационна подкрепа на хората с увреждания за улесняване достъпа им до заетост и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания“, каза Фотева. Тя подчерта, че екипът за организация и управление на проекта е създал нужната организация за ефективно управление, контрол и реализиране на проекта съобразно изискванията на Управляващия орган и националното законодателство.
„Извърши се текущ ремонт на сградата на ул. „Спортист”, която беше превърната в Център за иновативни услуги, както и бе закупено и доставено офис оборудване и обзавеждане за помещенията. По дейност „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания чрез предоставяне на социална услуга в общността” бяха приети 51 броя заявления от кандидати за лични асистенти, от тях 51 одобрени лица. Приети бяха и 95 броя заявления от кандидати за потребители на услугата „Личен асистент”, от тях оценени и класирани 95 кандидати. Създаде се база данни на потенциалните потребители на услугата по проекта“, посочи още Фотева. По думите й, при осъществяването на проекта е бил създаден Център за иновативни услуги – нова иновативна форма на социална услуга в общността, чрез която се е осигурила подкрепяща социална, здравна, правна и психологическа грижа и консултации, също превенция за преодоляване на социалната изолация и активиране на личностните ресурси за мотивацията за търсене на работа и трудова реализация. „В Центъра за иновативни услуги се създаде и функционира екип от специалисти – социален работник, двама сътрудник социални дейности, медицинска сестра, юрист и психолог, които предоставят различни дейности за подкрепа, информиране и консултиране“, обясни тя.
Ася Фотева каза още, че проектът е съчетал предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и предоставяне на иновативна услуга на целевите групи, с цел пълноценното социално включване на хората с увреждания в обществото и улесняване достъпа им до заетост. Съгласно административният договор и одобреното проектно предложение, Община Асеновград ще поддържа дейността на Центъра за иновативни услуги със срок до одобрение на окончателния доклад за изпълнението на проекта, т.е. до края на месец април 2019 година.
С Решение от месец август 2018 година на Общински съвет-Асеновград е изразено съгласие да се разкрие социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, като държавно делегирана дейност. Община Асеновград е внесла предложение до Изпълнителният директор на Агенцията по социално подпомагане за разкриване на социалната услуга като държано делегирана дейност и очаква отговор с приемането на държавния бюджет в началото на следващата година.
Проектът се реализира по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 390 992, 04 лв., в това число средства от Европейския социален фонд – 332 343, 23 лв. и 58 648,81 лв. национално съфинансиране. За Община Асеновград безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Продължителност на проекта е 20 месеца, а целевите групи – хора с увреждания и техните семейства, възрастни хора в риск и икономически неактивни лица, тоест лица, които не са регистрирани в бюрата по труда или не са трудово заети.
Тони МИХАЙЛОВ