Действителният месечен размер на пенсията за стаж и възраст на работещите пенсионери нараства средно с 6,01 лв., тези за инвалидност поради общо заболяване са се увеличили с 2,17 лв., а за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест - с 1,81 лв.

Това показват данни на НОИ, след като от 1 април тази година институтът преизчисли служебно 294 065 пенсии. То обхваща работещите пенсионери, които имат натрупан стаж през предходната година, и които не са подали заявление за преизчисляване до 1 април. Ако хората желаят, могат да подадат и заявление в НОИ като тогава пенсията им се преизчислява не само със стажа, но и с осигурителния доход, след отпускането й.

Най-голям е делът на трудовите пенсии с увеличение между 1 и 5 лева – почти 39%, следван от групата пенсионери с нарастване на пенсията между 5 и 10 лева (близо 21%). Размерът на 14% от пенсиите е нараснал с повече от 10 лв.

При пенсиите за осигурителен стаж и възраст най-голямото в абсолютна стойност нарастване на изплащания месечен размер на пенсията е 379,12 лв. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-високото увеличение на месечния размер е със 190,91 лв., а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – със 76,49 лв.

Тези значително по-високи размери на увеличенията могат да се обяснят със зачитането на осигурителен стаж с по-голяма продължителност при конкретните пенсионери, обясняват от НОИ. 173 пенсии са преизчислени с допълнително положен осигурителен стаж над 10 години, а при около 3% от пенсионерите (7785 души) е зачетен стаж след пенсионирането над една година.

Влияние оказва и обстоятелството, че пенсионерите с отпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, които продължават да работят активно и дългосрочно, често са упражнили правото си при условията на ранно пенсиониране и са от сектори с добро възнаграждение и сравнително високи пенсии.

Около 18% от общия брой служебно преизчислени пенсии - 52 014 (при 102 през предходната година), не са получили увеличение на действителния им месечен размер. Причините могат да се търсят предимно в малкото количество допълнително зачетен осигурителен стаж на тези пенсионери - основната част от тях са преизчислени със стаж под 12 месеца, от които 12 396 пенсионери (4% от общия брой) със стаж под 1 месец.

Пенсиите, които въпреки нарастването на действителния им размер, остават приравнени на минималния размер за съответния вид са 76 521. По-високият брой на тези случаи спрямо миналата година, когато са били 51 905, се дължи до голяма степен на изпреварващото нарастване на минималната пенсия от 1 януари.

5015 души пък не получават увеличение, защото получават тавана от 1440 лева месечно. С над 15 лв. месечно са нараснали 15 404 пенсии, някои от които попадат в последната категория.