- Пич, "напивам се" глагол ли е?
- "Напивам се", приятелю мой, не е глагол. Цел е…