Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на
населението” – Пазарджик призовава намиращи се в земеделските земи извън
населените места при извършване на дейности в тези територии да проявят
особена бдителност заради повишения риск от възникването на пожари.
ОСНОВНИ ПРАВИЛА:
1.Преминавайки покрай неожънати площи, са длъжни да спазват
правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не
предизвикват възникването на пожари.
2.Да не почистват земеделските земи, слогове и крайпътни ивици от
растителни остатъци и стърнища чрез палене на огън, тъй като запаленият в
сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство
трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и горски
фонд, или да затрудни движението на МПС по пътищата като понижи
видимостта.
3.Растителните остатъци от земеделската дейност да се събират на
определени места и да се извозват на регламентираните сметища.
4.Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на
МПС в площите с посевите и на разстояние по-малко от 50м. до тях.
5. При складиране и съхраняване на слама, сено и др. да се обособяват
фигури с единично тегло до 200т. и разстояние между фигурите не по-малко от
15м. и на разстояние не по-малко от 10 м. от пътища и 50 м. от горски
насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с ширина най-
малко 5м.
6.Техниката ползвана в жътвената кампания трябва да бъде осигурена с
искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар
и да се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах,
горими растителни остатъци и масло.
7.Водачите на земеделската техника са длъжни да могат да работят с
наличните пожаротехнически средства и да не допускат боксуване на
управляваната от тях техника в житните площи, стърнища и в района на
фуражните площадки.
При откриване на признаци на пожар в земеделските територии, не се
колебайте, а подайте съобщение за пожар на телефон за спешни повиквания
112, като оставите вашите данни за връзка – имена и телефон.
От началото на жътвена кампания 2018 г. до момента са възникнали 7 бр.
пожари в житни посеви и са унищожени 443 дка. пшеница и 6дка ечемик.